Pogodbe | Pravni SOS

Pogodbe

Veljavnost pogodbe o dosmrtnem preživljanju in pogodbe o preužitku

Spremenjena sodna praksa glede veljavnosti pogodbe Pogodbe o dosmrtnem preživljanju in pogodbe o preužitku so pogosto tvegane, tako s pravnega kot tudi davčnega vidika. Pogosto se sklepajo z namenom, da se premoženje, ki je predmet teh pogodb, ...

Preberi več

Nov vzorec najemne pogodbe po spremembi Stanovanjskega zakona

Spremembe najemnih pogodb Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), ki je začel veljati dne 19.6.2021, je prinesel kar nekaj novosti, ki smo jih delno predstavili že v ...

Preberi več

Ureditev najema poslovnih prostorov od 19.6.2021 dalje

Razveljavitev Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), ki je začel veljati dne 19.6.2021, je v 52. členu prinesel določbo na podlagi katere z dnem uveljavitve te novele ...

Preberi več

Posebnosti najema poslovne stavbe ali poslovnega prostora

Na kaj moramo biti pozorni pri sklepanju in odpovedovanju najemne pogodbe za poslovne stavbe ali poslovne prostore? Posebnosti najema poslovne stavbe ali poslovnega prostora določa Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih in drugače kot ...

Preberi več

VIŠJA SILA - epidemija in pogodbene obveznosti

Kaj je višja sila in kako vpliva na pogodbene obveznosti? Epidemija, ki sodi med naravne nesreče po 8. členu Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN) in tako predstavlja višjo silo, nas je ponovno opomnila na to, da je ...

Preberi več

Predporočna pogodba

PREDPOROČNE POGODBE VELJAVNE OD SREDINE APRILA 2019 Ko je romantike konec,  se začne pravo življenje v dvoje, ki ga mnogi ne zmorejo zaradi različnih razlogov. Sledi preštevanje mojega in tvojega premoženja, skupnega premoženja, ...

Preberi več

Darilna pogodba

Več o darilni pogodbi in vzorec darilne pogodbe Z darilno pogodbo se ena oseba (darovalec) zaveže na drugo osebo (obdarjenca) neodplačno prenesti lastninsko ali drugo pravico ali na drugačen način v breme svojega premoženja obogatiti ...

Preberi več

Darilna, izročilna pogodba, pogodba o dosmrtnem preživljanju ali pogodba o preužitku

OSNOVNE RAZLIKE MED NAŠTETIMI VRSTAMI POGODB Ob delitvi premoženja se pogosto soočamo s tem, katera oblika pogodbe bi bila najprimernejša v vsaki posamezni situaciji, kakor tudi, kakšne pravice ima vsaka pogodbena stranka, v primeru, da se ...

Preberi več

Kupoprodajna pogodba za stanovanje in vzorec kupoprodajne pogodbe

Sestavine kupoprodajne pogodbe za stanovanje in vzorec pogodbe Kupoprodajna pogodba za nepremičnino se mora skleniti v pisni obliki. Pogodba, ki ni sklenjena v pisni obliki, ni veljavna. Poleg tega pa mora vsebovati še sestavine kot na primer ...

Preberi več

Najemna pogodba za stanovanje - bistveni elementi in vzorec pogodbe

Bistvene sestavine najemne pogodbe za stanovanje Najemna pogodba se sklepa v pisni obliki za določen ali nedoločen čas, pri čemer mora v skladu z 91. členom Stanovanjskega zakona – SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03, s spremembami in ...

Preberi več

ARA IN ODSTOPNINA

ARA IN ODSTOPNINA V POGODBAH Pri sklepanju pogodb se vsaka od pogodbenih strank želi zavarovati, da bo tudi nasprotna stranka izpolnila svoje obveznosti oziroma, da bo imela nasprotna stranka interes pogodbo izpolniti oziroma jo spoštovati. Pri ...

Preberi več