Splošni pogoji uporabe storitve

PRAVNI SOS

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1.

Družba Legalis svetovanje d. o. o., je lastnica spletnega portala www.pravniSOS.si, ki ga upravlja z namenom stopanja v stik ter sklepanja poslovnih stikov z uporabniki pri nudenju pravnega in davčnega svetovanja.

Splošni pogoji poslovanja se nanašajo na spletno stran www.pravnisos.si in uporabo storitve pravnega in davčnega svetovanja prek te spletne strani.

Stranka se s pričetkom poslovnega sodelovanja strinja s splošnimi pogoji poslovanja in se jih zavezuje spoštovati ter v nasprotnem primeru družbi Legalis svetovanje d. o. o., odškodninsko odgovarja.

Če se splošni pogoji spremenijo, bo sprememba objavljena na portalu www.pravnisos.si, šteje pa se, da stranke s spremenjenimi splošnimi pravili soglašajo, če izrecno ne izrazijo svojega nasprotovanja.

2.

Splošne pogoje poslovanja spletnega mesta PRAVNI SOS in storitve pravnega in davčnega svetovanja sme družba Legalis svetovanje, d. o. o. spremeniti kadar koli in brez vnaprejšnje najave, ter nove Splošne pogoje ažurno objavila na svoji spletni strani.

3.

Poslovno sodelovanje med družbo Legalis svetovanje d. o. o., in stranko se šteje za sklenjeno prvi naslednji dan, ko družba prejme plačilo za storitev na osnovi posredovane ponudbe oz. predračuna. Poslovno sodelovanje ni sklenjeno, če uporabnik storitve ne plača v celoti, kot izhaja iz predračuna oz. ponudbe.

Za prvi dan poslovnega sodelovanja se šteje prvi naslednji delovni dan po prejemu plačila na transakcijski račun družbe.

Družba sklepa pogodbe le s polnoletnimi strankami. Stranka s sprejemom Splošnih pogojev poslovanja, s plačilom predračuna in sklenitvijo pogodbe z Družbo, potrjuje, da je dopolnila to starost. Družba ima pravico takoj prekiniti pogodbo, brez obveznosti izpolnitve pogodbene obveznosti, v kolikor se naknadno izkaže nasprotno.

4.

Pravni oz. davčni nasvet je avtorsko delo družbe Legalis svetovanje d. o. o., zato ga lahko stranka uporablja le za namen, za katerega je bil pridobljen, oz. v nekomercialne namene, kar pomeni, da ga ne sme posredovati dalje, ga uporabiti kot lastno pravno mnenje, ga vključiti v kakršno koli publikacijo ter distribuirati med ljudi, ki niso v poslovnem odnosu z družbo Legalis svetovanje d. o. o..

V primeru, da stranka uporablja pravno mnenje iz prejšnjega odstavka za kakršen koli drug namen, kot je opisan v prejšnjem odstavku, to pomeni kršitev avtorskih pravic, za nastalo škodo pa stranka, ki je to določbo prekršila, odškodninsko odgovarja nasprotni stranki.

Prepovedano je vsakršno razmnoževanje in distribucija pravnih mnenj ali kakršnih koli drugih dokumentov ali priročnikov, ki jih uporabnik prejme od družbe Legalis svetovanje d. o. o., razen če družba Legalis svetovanje d. o. o., k temu da izrecno pisno soglasje.

5.

Legalis svetovanje d. o. o., nudi pravne oz. davčne nasvete svojim strankam tako brezplačno kot tudi proti plačilu za storitev.

Na pisno posredovano povpraševanje stranke ji družba posreduje ponudbo oz. predračun ter izvede storitev v najkrajšem možnem roku, ki je definiran glede na zahtevnost primera. Rok za izdajo mnenja znaša od dva delovna dneva do desetih delovnih dni, odvisno od zahtevnosti primera in zasedenosti ekipe Pravni SOS. Stranki se lahko dogovorita tudi za krajši rok za izdajo mnenja.

Pravni oz. davčni nasvet družba Legalis svetovanje d. o. o., posreduje po elektronski poti in storitev se šteje za zaključeno z dnem elektronskega posredovanja pisnega odgovora stranki.

Družba Legalis svetovanje d. o. o., si pridržuje pravico podaljšati rok izvedbe, če od stranke ne prejme vseh informacij v dogovorjenem roku ali če stranko predhodno obvesti o podaljšanju roka zaradi kakršne koli okoliščine, ki izvajalcu onemogoča pravočasno oddajo naročene storitve.

6.

Družba Legalis svetovanje d. o. o., lahko brez navajanja razloga zavrne izvedbo storitve stranki ali odstopi od pogodbe, če pravno vprašanje oceni za prezahtevno, ne dovolj jasno definirano, preobsežno, neprimerno ali protizakonito oziroma mora o predmetu odločati za to pristojna oseba oz. organ/inštitucija. V tem primeru je družba dolžna stranki v primeru že plačanega predračuna povrniti plačani znesek najkasneje v roku dveh delovnih dni od pisne prekinitve poslovnega sodelovanja.

7.

Stranka izgubi pravico do odstopa od poslovnega sodelovanja, ko podjetje storitev v celoti izpolni.

Stranka ima pravico pisno reklamirati storitev v roku osmih dni od dneva prejema pisnega mnenja. Ugovor ali pritožbo skupaj z obrazložitvijo posreduje na elektronski naslov družbe Legalis svetovanje d. o. o.: info@pravniSOS.si.

O ugovoru oz. pritožbi bo odločal neodvisni strokovnjak, ki ni sodeloval pri pripravi mnenja, zoper katero se stranka pritožuje oz. mu ugovarja. Družba Legalis svetovanje d. o. o., se zavezuje stranki posredovati odgovor najkasneje v roku 14 delovnih dni. Če družba ugotovi upravičenost zahtevka, stranki povrne že plačan znesek storitve.

Družba Legalis svetovanje d. o. o., in stranka bosta morebitne spore reševali sporazumno, stranka pa ima tudi možnost izvensodnega reševanja sporov in uporabo drugih pravnih sredstev.

Spore bo reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

8.

Družba Legalis svetovanje d. o. o., bo nudila pravne in davčne nasvete v skladu s svojim strokovnim znanjem in razpoložljivimi podatki, posredovanimi od stranke. Ne odgovarja za morebitno škodo, neposredno ali posredno, ki bi izhajala iz pravnega ali davčnega nasveta ali drugega dokumenta, posredovanega stranki. Družba Legalis svetovanje d. o. o., ne jamči za dosego uspeha oz. za uresničitev želenega cilja stranke. Prav tako ne odgovarja za nedelovanje spletne strani www.pravnisos.si ali za nedelovanje povezav na spletne strani drugih ponudnikov niti za vsebino teh spletnih strani ali morebitno škodo, ki bi nastala zaradi obiska teh spletnih strani.

9.

Družba osebne podatke stranke (identifikacijske oz. kontaktne podatke in druge osebne podatke, ki jih stranka sama prostovoljno posreduje) posreduje tudi zunanjemu pogodbenemu izvajalcu storitev, ki ga je za izvedbo te storitve pooblastila in zaupala k varovanju osebnih podatkov družba Legalis svetovanje d. o. o.. Zunanji izvajalec storitev se bo pisno zavezal te podatke uporabljati izključno za potrebe priprave mnenja v skladu s plačanim predračunom ali ponudbo stranke.

Družba Legalis svetovanje d. o. o. bo zbrane osebne ter ostale podatke in informacije, do katerih bo prišla izključno zaradi tega poslovnega sodelovanja, varovala skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter v skladu z ostalo relevantno veljavno zakonodajo in internimi akti družbe. Če bo zaradi izvajanja svoje storitve pogodbeno sodelovala z zunanjim izvajalcem storitev, bo s pogodbenikom podpisala pogodbo o varstvu osebnih podatkov in nerazkrivanju poslovnih informacij, v kateri bo uredila pogoje obdelave osebnih podatkov.

Zunanji pogodbeni izvajalci, ki stranki nudijo pravno ali davčno svetovanje in pripravijo pravno ali davčno mnenje, imajo dostop do osebnih podatkov stranke le v primeru nujnih dodatnih posvetovanj, vendar le z namenom izpolnitve pogodbene obveznosti ali v primeru, da se je stranka odločila za telefonsko komunikacijo ali posvet na sedežu družbe in bo storitev izvedel zunanji pogodbeni izvajalec.

10.

Legalis svetovanje d. o. o., in stranka soglašata, da vsa komunikacija kakor tudi priložena dokumentacija, pisni in ustni nasveti ter kakršne koli pisne ali drugačne dopolnitve predstavljajo poslovno skrivnost, ki se jo obe strani zavezujeta strogo varovati.

Vsako razkritje vsebine iz prejšnjega odstavka tretjim osebam razen razkritja, določenega v 9. členu, predstavlja hujšo kršitev teh splošnih pogojev, v primeru katere lahko nasprotna stranka poslovnega razmerja nemudoma in brez kakršne koli finančne ali kakršne koli druge obveznosti prekine poslovno sodelovanje.

V primeru, da je družbi Legalis svetovanje d. o. o., zaradi ravnanja stranke nastala kakršna koli škoda, je družba Legalis svetovanje d. o. o., upravičena do odškodnine.

Ta točka zavezuje družbo Legalis svetovanje d. o. o., njene zunanje sodelavce in stranko tudi po morebitni prekinitvi poslovnega sodelovanja med strankama.

11.

Družba obdelavo osebnih podatkov natančneje opredeljuje v Politiki varstva osebnih podatkov, ki je skupaj s Pravnim pojasnilom, objavljena na spletni strani www.pravnisos.si.

12.

Spletna stran www.pravnisos.si uporablja piškotke. Piškotki so male besedilne datoteke, v katere se zapišejo podatki o obisku spletne strani. Več o tem je navedeno v dokumentu Pravno pojasnilo, na spletni strani www.pravnisos.si.

Spremenjeni splošni pogoji poslovanja pričnejo veljati 25.05.2018.

V Ljubljani, 25.5.2018

 

UGODNE STORITVE

49 €

 • manj zahtevno pravno mnenje
 • vnaprej pripravljeni osnutki določenih pogodb
 • priprava pooblastil
 • enostavno davčno svetovanje s področja DDV, dohodnine, davka od pravnih oseb
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 5 strani ali 2 srednje težavni)

99 €

 • srednje zahtevno pravno in davčno mnenje
 • srednje zahtevna priprava pogodbe
 • srednje zahtevno svetovanje glede izvršbe
 • pravno svetovanje pri prekršku
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 9 strani oz. do 5 srednje težavnih)

149 €

 • zahtevno pravno in davčno mnenje
 • priprava notranjih aktov družbe
 • zahtevna priprava pogodbe
 • pravni nasvet glede oporoke
 • ugovor na sklep o izvršbi
 • zahteven ugovor na prekršek
 • razlaga evropske zakonodaje
 • davčna pomoč pri mednarodnem poslovanju
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 12 strani oz. do 7 srednje težavnih)

249 €

 • zelo zahtevna pravna mnenja
 • priprava zelo zahtevnih pogodb, specifičnih pogodb (prenos dolga, prevzem dolga)
 • celovita priprava vseh notranjih aktov družbe
 • pravna mnenja o delitvi premoženja pravne osebe
 • pravno svetovanje pri izvršbi v tujini
 • pravna pomoč pri likvidaciji družbe
 • pregled prava v tuji državi na določenem področju
 • svetovanje pri davčnem nadzoru
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 21 strani oz. do 12 srednje težavnih)