Najemna pogodba za stanovanje – bistveni elementi in vzorec pogodbe

Bistvene sestavine najemne pogodbe za stanovanje

Najemna pogodba se sklepa v pisni obliki za določen ali nedoločen čas, pri čemer mora v skladu z 91. členom Stanovanjskega zakona – SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03, s spremembami in dopolnitvami) vsebovati vsaj naslednje bistvene sestavine:

 • opis stanovanja, lego, površino, strukturo, komunalno opremljenost, leto zgraditve ter način uporabe stanovanja;
 • identifikacijsko oznako iz katastra stavb;
 • ime in priimek lastnika, davčno številko lastnika, ime in priimek najemnika in oseb, ki bodo skupaj z najemnikom uporabljale stanovanje;
 • odpovedne razloge, ki jih določa 103. člen tega zakona;
 • vrsto najema po kategorijah najemnih stanovanj;
 • določbe o medsebojnih obveznostih pogodbenih strank pri uporabi in vzdrževanju stanovanja ter skupnih delov stanovanjske stavbe ali večstanovanjske stavbe;
 • višino najemnine ter način in roke plačevanja;
 • način plačevanja in obseg stroškov, ki niso zajeti v najemnini in se nanašajo na stroške za dobavljeno elektriko, vodo, daljinsko ogrevanje stanovanj in podobno (individualni obratovalni stroški) ter stroški za obratovanje skupnih delov stanovanjske ali večstanovanjske stavbe (skupni obratovalni stroški);
 • določbe o načinu uporabe stanovanja ter na kakšen način in v kakšnih časovnih razdobjih bo lastnik preverjal pravilno uporabo stanovanja;
 • čas trajanja najemnega razmerja, če se stanovanje oddaja za določen čas in
 • način predaje stanovanja.

Vse omenjene bistvene elemente najemne pogodbe vam predstavljamo v vzorcu, ki vam ga nudimo v brezplačno uporabo. V kolikor boste pri poslovanju z nepremičninami naleteli na težave, nas kontaktirajte, z veseljem vam pomagamo.

Za pravno pomoč in svetovanje smo vam na voljo preko info@pravnisos.si ali telefonu 051 368 812, preverite pa tudi ostale storitve pravnega ali davčnega svetovanja, ki vam jih nudimo znotraj našega omrežja Pravni SOS.

IKONA_PRILOGA_MALA_V1 Najemna pogodba za stanovanje – vzorec Pravni SOS.