Ureditev najema poslovnih prostorov od 19.6.2021 dalje

Razveljavitev Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), ki je začel veljati dne 19.6.2021, je v 52. členu prinesel določbo na podlagi katere z dnem uveljavitve te novele preneha veljati Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (sprejet 1974) je torej do 19.6.2021 podrobno urejal poslovni najem, po njegovi razveljavitvi pa morajo najemodajalci in najemniki pri sklepanju najemnih razmerij uporabljati Obligacijski zakonik (OZ), zlasti določbe glede zakupne (najemne) pogodbe. Za sklenjena najemna razmerja pred sprejetjem novele, torej pred 19.6.2021, pa se še vedno uporablja Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP).

Razveljavitev ZPSPP, ki je bil zastarel in zlasti do najemodajalcev problematičen, je prinesel strankam večjo svobodo pri urejanju medsebojnih najemniških razmerij, ker pa mnoge podrobnosti poslovnega najema več ne ureja zakonodaja, mora pogodba poskrbeti za podrobnejšo opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank, plačilnih rokov, odpovednega roka, itd.

Z razveljavitvijo ZPSPP tako več ne veljajo določbe glede minimalnega enoletnega odpovednega roka, odpovedovanje najemne pogodbe preko sodišča, možnost da pogodba za določen čas postane pogodba za nedoločen čas, itd.

Novela stanovanjskega zakona je prinesla olajšanje najemodajalcem pri odpovedovanju najemne pogodbe tako pri stanovanjih kot tudi pri poslovnih prostorih. Za poslovne prostore in stavbe se torej ne odpoveduje pogodbe več preko sodišča, temveč z vročitvijo odpovedi nasprotni stranki. Pogodba preneha veljati s potekom pogodbenega ali zakonskega roka. Posredovanje sodišča je potrebno v primeru, da najemnik ne želi zapustiti najemnih prostorov.

Za pomoč pri pripravi najemne pogodbe za poslovne stavbe ali poslovne prostore ter druga pravno-davčna vprašanja smo vam na voljo preko info@pravnisos.si ali preko mobilnega telefona 051 368 812.