Znižajte si davek, konec leta prihaja

Še imate čas za znižanje davka od dohodka pravnih oseb

Želimo vam, da poslujete uspešno in se ob koncu leta ukvarjate z vprašanji zniževanja davčne osnove za davek od dohodka pravnih oseb.

Razmislite o davčno priznanih odhodkih in davčnih olajšavah, ki zmanjšujejo davčno osnovo.

Davčno priznani odhodki, ki vam bodo pomagali pri tem, so lahko naslednji:

 • nakup opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih evidentirate kot odhodke takoj ob prenosu v uporabo (omejitev največ 500 eur);
 • rezervacije so davčno priznan odhodek v višini 50% oblikovanega zneska oziroma v višini 100% za rezervacije skladne s SRS (rezervacije za dana jamstva, za reorganizacijo, za pokojnine, za jubilejne nagrade, za odpravnine ob upokojitvi, itd.);
 • ob določenih pogojih lahko oslabite zaloge in oslabite opredmetena osnovna sredstva;
 • pogostitve in obdaritve poslovnih partnerjev vam bodo priznane v višini 50%;
 • pomagajte športnim organizacijam s sponzorstvom;
 • ob koncu leta je primerno razmišljati o nagradi zaposlenim v obliki božičnice, stimulacije oz. dohodka, ki je obdavčen po Zakonu o dohodnini;
 • december pa je tudi primeren čas, da obdarite otroke zaposlenih do višine 42 eur in pogostite ali obdarite svoje poslovne partnerje, slednje vam bo davčno priznano v višini 50%.

 

Omenili smo tudi možnost, da davčno osnovo zmanjšate z olajšavami in sicer za naslednje namene:

 • za investiranje v raziskave in razvoj (v višini 100% investicij, neizkoriščen del se lahko uveljavlja naslednjih 5 let, vendar le ta ne smejo biti financirana iz proračuna RS ali EU);

 

 • za investiranje v opremo in neopredmetena sredstva (v višini 40% investiranih sredstev, sem ne sodijo pohištvo, pisarniška oprema, motorna vozila – razen električnih in hibridnih ter nekaterih vrst tovornih motornih vozil, pri neopredmetenih sredstvih niso vključeni dobro ime, stvarne pravice na nepremičninah, itd.)

 

 • za zaposlovanje invalidov, vajencev, dijakov ali študentov in za osebe, mlajše od 26 let ali starejše od 55 let (55.b člen, 56. in 57. člen ZDDPO-2);

 

 • za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju (delo vajenca, dijaka ali študenta po pogodbi za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju);

 

 • za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (v višini 24% obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in z zgornjo omejitvijo 2819,09 EUR)

 

 • za donacije (za humanitarne, invalidske, socialno-varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene), do višine 0,3% obdavčenega prihodka in dodatno do 0,2 % za kulturne namene in prostovoljna društva, ustanovljena za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu.

 

Če imate davčno vprašanje, kontaktirajte davčnega strokovnjaka na 051 368 812, pišite na info@pravnisos.si ali pa nam davčno vprašanje posredujte preko obrazca, s klikom na »kontaktirajte nas«. Preverite pa tudi ostale storitve pravnega ali davčnega svetovanja, ki vam jih nudimo znotraj našega omrežja Pravni SOS.