Vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi

POSTOPEK OB VROČANJU ODPOVEDI DELOVNEGA RAZMERJA

Mnogi delodajalci se ob odločitvi, da bodo zaposlenega odpustili, soočijo z vprašanjem, kako pravilno vročiti odpoved delavcu, da ne bi prišlo do procesne napake in kršenja zakona. Vročitev odpovedi se ne razlikuje glede na redno ali izredno odpoved delovnega razmerja, ampak je odvisen od okoliščin, v katerih delodajalec podaja odpoved delovnega razmerja.

Skladno z 88. členom Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) se odpoved delovnega razmerja praviloma vroča osebno, v prostorih delodajalca, sicer pa:

  • s priporočeno pošiljko s povratnico ali
  • z objavo na oglasnem mestu pri delodajalcu, ki je dostopno delavcu.

Postopek ob vročitvi je glede posameznih okoliščin opisan v nadaljevanju.

1. Delavec je na delovnem mestu

Če je delavec na delovnem mestu (praviloma), mu delodajalec pisno odpoved delovnega razmerja vroči v svojih prostorih. Dodatno velja poudariti, da mora odpoved vsebovati podatke o tem, kdaj je bila vročena delavcu ter podpis delavca, s katerim delavec potrdi, da je prejel odpoved. V primeru, da delavec odkloni vročitev odpovedi oz. ne želi potrditi prejema odpovedi pogodbe o zaposlitvi, se šteje, da je bila vročitev opravljena. Dokazno breme za vročitev je na pogodbeni stranki, ki odpoveduje pogodbo o zaposlitvi.

2. Delavca ni na delovnem mestu

Delavcu se odpoved pogodbe o zaposlitvi vroči tako, da se mu jo pošlje s priporočeno pošiljko s povratnico, pri čemer se za vročanje uporabljajo pravila pravdnega postopka o osebnem vročanju. V kolikor vročevalec delavcu odpovedi pogodbe o zaposlitvi ne more vročiti, poštno pošiljko izroči pošti v kraju, kjer delavec stanuje, delavcu pa v hišnem ali izpostavljenem predalčniku oziroma na vratih stanovanja pusti obvestilo, v katerem je navedeno, kje ga pošiljka čaka in rok 15 dni, v katerem mora pošiljko dvigniti. Vročitev se šteje za opravljeno z dnem, ko delavec pisanje dvigne. V kolikor delavec poštne pošiljke ne dvigne v 15-dnevnem roku, se šteje, da je bila vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi opravljena po poteku tega roka, na kar je delavec opozorjen v obvestilu. Po poteku tega roka se naslovniku oz. delavcu poštna pošiljka – odpoved pogodbe o zaposlitvi pusti v njegovem hišnem oziroma izpostavljenem predalčniku.

3. Delavec nima stalnega ali začasnega bivališča v Sloveniji

V primeru, da delavec nima začasnega ali stalnega bivališča v Sloveniji in pravi naslov delodajalcu ni znan, delodajalec odpoved delovnega razmerja v zaprti ovojnici nabije na oglasno desko oziroma drugo oglasno mesto, ki je delavcu dostopno na sedežu delodajalca. Po preteku osmih dni, se šteje, da je bila odpoved delovnega razmerja zaposlenemu vročena.

 V obratnem primeru, ko želi podati odpoved delovnega razmerja delavec in delodajalec na svojem sedežu ni znan, se vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi šteje za opravljeno, ko delavec odpoved pogodbe o zaposlitvi vroči s priporočeno pošiljko s povratnico Inšpektoratu za delo.

Sicer pa naj bi tudi v primeru, da vroča odpoved pogodbe o zaposlitvi delavec po pošti, uporabljali pravila pravdnega postopka o osebnem vročanju in ne pravilo o vročanju s priporočeno pošiljo s povratnico po predpisih o poštnih storitvah.

Zaradi polemik o vročanju odpovedi pogodbe o zaposlitvi skladno s 4. odstavkom ZDR-1, ki je določal, kako poteka vročitev v primeru, ko delavec ne prevzame pošiljke, ki je naslovljena nanj, je bil ta odstavek do nadaljnjega razveljavljen s strani Ustavnega sodišča in sicer s sodbo Ustavnega sodišča št. U-I-200/15-21, Up-936/15-20, z dne 16.3.2017. V celoti lahko sodbo prebereta na spletni strani Ustavnega sodišča: http://odlocitve.us-rs.si/sl/odlocitev/US31122.

Imate še dodatna vprašanja v zvezi z odpovedjo delovnega razmerja?  Kontaktirajte nas, pokličite na 051 368 812 ali nam pišite na info@pravnisos.si.