Vpis stavbe v KATASTER NEPREMIČNIN

Kataster nepremičnin v uporabi od leta 2022

S 4. aprilom 2022 se je začel uporabljati Zakon o katastru nepremičnin (ZKN), ki je uveljavil kataster nepremičnin kot novo nepremičninsko evidenco. Kataster nepremičnin nadomešča in združuje podatke iz zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin. Vsi podatki o posamezni nepremičnini (parcela, zemljišče, stavba) so torej zbrani na enem mestu, kar zmanjšuje možnosti napak in vodi v kvalitetnejše evidentiranje nepremičnin.

V katastru nepremičnin se vpisujejo podatki o stavbi in delih stavb glede na njihovo dejansko stanje v naravi, ne glede na to, ali je bila gradnja stavbe in delov stavb izvedena v skladu z izdanim dovoljenjem ali ne (registrski vpis). Četudi je torej stavba vpisana v kataster nepremičnin, to ne pomeni njene legalizacije.

S katastrskim postopkom se morajo v kataster nepremičnin vpisati hiše in večstanovanjske stavbe, ki niso bile vpisane v kataster stavb, bodisi da gre za novogradnje ali pa so bile predhodno vpisane samo v register nepremičnin na podlagi vprašalnikov (kar je večina slovenskih nepremičnin). Za slednje velja, da v registru nepremičnin in sedaj v katastru nepremičnin niso vpisane na podlagi elaborata geodetskega podjetja ali projektanta.

Tako za novo zgrajene stavbe ter obstoječe stavbe, ki so še brez elaborata velja, da je treba zanje naročiti elaborat pri geodetskem podjetju, ki bo potem vložilo digitalni elaborat in tudi vlogo v prenovljen informacijski sistem. Temu sledi še upravni del katastrskega postopka, ki ga izvaja Geodetska uprava in ta na koncu podatke tudi vpiše v kataster nepremičnin ter lastniku izda odločbo o vpisu.

Zahtevo za vpis nove stavbe v kataster nepremičnin je potrebno vložiti:

  • v treh mesecih od dokončanja gradnje ali
  • ob začetku uporabe stavbe, če se začne uporabljati pred dokončanjem gradnje iz prejšnje alineje.

 

Želite preveriti podatke o nepremičnini?

Geodetski podatki so na voljo na spletnem portalu Prostor Geodetske uprave RS.

Na voljo so vam različni vpogledi, morda javnosti najbolj zanimivi so naslednji:

Za pravno in davčno pomoč smo vam na voljo preko info@pravnisos.si ali telefona 051 368 812, preverite pa tudi ostale storitve pravnega ali davčnega svetovanja, ki vam jih nudimo znotraj našega omrežja Pravni SOS.