Uporabno dovoljenje za obstoječe objekte in enostanovanjske stavbe

Uporabno dovoljenje po 1.6.2022 (GZ-1)

Gradbeni zakon (GZ-1), ki je pričel veljati s 1.6.2022, prinaša mnoge spremembe, med drugim tudi poenostavitve pri pridobivanju uporabnega dovoljenja, legalizaciji črnih gradenj in neskladnih gradenj. Uporabno dovoljenje lahko tako dobijo objekti daljšega obstoja z gradbenim dovoljenjem, obstoječe enostanovanjske stavbe oz. hiše in tudi objekti z domnevo izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1).

Zakon opredeljuje različne pogoje za pridobitev uporabnega dovoljenja glede na vrsto obstoječega objekta oz. čas izgradnje, zato je smotrno preveriti preko katerega postopka je pridobitev uporabnega dovoljenja za vas mogoča.

  1. UPORABNO DOVOLJENJE ZA OBSTOJEČI OBJEKT DALJŠEGA OBSTOJA Z GRADBENIM DOVOLJENJEM (147. ČLEN)

Objekti daljšega obstoja so objekti, ki od 1.1.2005 obstajajo v bistveno enakem obsegu in bistveno enaki namembnosti.

Uporabno dovoljenje je mogoče pridobiti za obstoječi objekt daljšega obstoja, ki je bil zgrajen pred 1.1.2005 in sicer skladno z gradbenim dovoljenjem, če:

  • je vpisan v kataster nepremičnin (ali je predloženo dokazilo o vloženi zahtevi z elaboratom)
  • zanj ni bil izrečen inšpekcijski ukrep v zvezi z nevarno gradnjo in
  • je zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja priložena izjava pooblaščenega strokovnjaka, iz katere izhaja, da je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem in morebitnimi dopustnimi manjšimi odstopanji.

Uporabno dovoljenje se lahko izda tudi za posamezni del objekta, če bo ta skupaj z obstoječim objektom, za katerega je bilo izdano uporabno dovoljenje, zagotavljal funkcionalno celoto. Če obstoječi objekt daljšega obstoja nima gradbenega dovoljenja, pa morate sprožiti postopek legalizacije takega objekta.

  1. UPORABNO DOVOLJENJE ZA OBSTOJEČI OBJEKT Z GRADBENIM DOVOLJENJEM (148. ČLEN)

Za gradnje izvedene od 1. 1. 2005 do 1. 6. 2022, se postopek izdaje uporabnega dovoljenja vodi po določbah GZ-1 ob upoštevanju dopustnih odstopanj, vendar se za pripravo dokumentacije lahko uporabijo predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, ali predpisi, veljavni v času izdaje uporabnega dovoljenja, če je to za vlagatelja zahteve ugodnejše.

  1. UPORABNO DOVOLJENJE PO ZAKONU ZA OBSTOJEČE ENOSTANOVANJSKE STAVBE (149. ČLEN)

Za enostanovanjske stavbe v obdobju od 2013 do 2018 ni bila predpisana obveznost pridobitve uporabnega dovoljenja, zato se od 1.6.2022 šteje, da imajo uporabno dovoljenje po samem zakonu vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene pred 1. junijem 2018 na podlagi gradbenega dovoljenja z morebitnimi dopustnimi manjšimi odstopanji, ob naslednjih pogojih:

  • če zanje ni bil izrečen inšpekcijski ukrep
  • so vpisane v kataster nepremičnin (ali je predloženo dokazilo o vloženi zahtevi z elaboratom)
  • da pooblaščeni strokovnjak potrdi z izjavo, da je bila stavba zgrajena v skladu z gradbenim dovoljenjem in z morebitnimi dopustnimi manjšimi odstopanji.

 

  1. DOMNEVA IZDANEGA GRADBENEGA IN UPORABNEGA DOVOLJENJA PO ZGO-1 (150. ČLEN)

Ker omenjeni postopek ne zahteva pridobitve izjave pooblaščenega strokovnjaka, da je bila stavba zgrajena v skladu z gradbenim dovoljenjem in z morebitnimi dopustnimi manjšimi odstopanji, bomo le temu namenili malo več prostora.

Če namreč objekti izpolnjujejo pogoje iz 197. in 198. člena ZGO-1 ali pogoje iz 124. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov, se šteje, da imajo pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje po tem zakonu, o čemer se na zahtevo stranke izda odločba.

Ker nas ne zanimajo gospodarsko – infrastrukturni objekti, se osredotočamo na 197. člen ZGO-1, ki pravi, da se šteje, da imajo uporabno dovoljenje:

– vse stavbe, ki so bile zgrajene pred 31. decembrom 1967 in poslovni prostori v njih, ki so z dnem uveljavitve tega zakona v uporabi, če se jim namembnost po navedenem datumu ni bistveno spremenila in so zemljišča, na katerih so zgrajene, z dnem uveljavitve tega zakona na predpisani način evidentirana v zemljiškem katastru,

–  vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja in so z dnem uveljavitve tega zakona v uporabi ter na predpisan način evidentirane v zemljiškem katastru.

Če pa objekti iz prejšnjih dveh alinej z dnem uveljavitve ZGO-1 še niso na predpisan način evidentirani, se šteje, da pridobijo uporabno dovoljenje, ko se na predpisan način evidentirajo v zemljiškem katastru oziroma katastru stavb (po novem v katastru nepremičnin).

To velja tudi za posamezna stanovanja v etažni lastnini, ki so bila rekonstruirana na podlagi gradbenega dovoljenja, izdanega na podlagi dosedanjih predpisov ter za objekte, ki so se pred 9. novembrom 1996 lahko zgradili na podlagi priglasitve in se jim po tem datumu namembnost ni spremenila.

Zahtevi je potrebno priložiti dokazila, poleg potrdil in drugih listin, ki jih izdajajo pristojni državni organi, štejejo tudi izjave izvedencev, prič in ogledi objektov iz prvega odstavka tega člena oziroma prostorov v njih, v skladu s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek.

Zakon izrecno dovoljuje, da stranka izpolnjevanje pogojev dokaže z verjetnostjo.

Za pravno in davčno pomoč smo vam na voljo preko info@pravnisos.si ali telefona 051 368 812, preverite pa tudi ostale storitve pravnega ali davčnega svetovanja, ki vam jih nudimo znotraj našega omrežja Pravni SOS.