Ukrepi za delodajalce, delavce, upokojence, študente – COVID 19

PREGLED POVRAČIL, OPROSTITEV IN DODATKOV ZARADI VIRUSA COVID-19 (osveženo)

Posredujemo vam kratek pregled ukrepov, ki so zajeta v Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, sprejetem dne 2.4.2020, ki jih je pripravilo Ministrstvo za delo.

Država bo delodajalcem povrnila izplačana NADOMESTILA PLAČE DELAVCEM NA ZAČASNEM ČAKANJU NA DELO.

Nadomestila plač za zaposlene, ki so jih delodajalci zaradi razmer na trgu kot posledice izbruha virusne epidemije iz poslovnih razlogov napotili na začasno čakanje na delo, bo povrnila Republika Slovenija. Najvišje povračilo nadomestila delodajalcu je navzgor omejeno z zneskom v višini povprečne plače za leto 2019.

Višina nadomestila plače delavcu, ki zaradi višje sile ne more opravljati dela, se izenačuje z višino nadomestila za delavce v času začasnega čakanja na delo, to je v višini 80% plače delavca iz zadnjih treh mesecev, vendar ne manj kot znaša minimalna plača. Nadomestilo plače bo delodajalcem povrnila Republika Slovenija.

Po novem bodo tudi delavci, ki so bili primorani ostati doma zaradi varstva otrok, ker so se vrtci in šole zaprti oziroma ker varstva ni mogoče zagotoviti iz drugih objektivnih razlogov, ali zaradi nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaradi zaprtja državnih mej, upravičeni do 80% nadomestila plače in ne več zgolj 50%, kot je bilo sedaj. Tudi v tem primeru bo nadomestilo krila Republika Slovenija, pri čemer bo višina povračila navzgor omejena z zneskom v višini povprečne plače za leto 2019.

Nobeno od omenjenih dveh nadomestil ne sme biti nižje od minimalne plače, s čimer Vlada skuša še dodatno omiliti posledice pandemije za tiste z najnižjimi plačami.

Delodajalec, ki je neposredni ali posredni proračunski uporabnik in katerega delež prihodkov iz javnih virov je nižji od 70 odstotkov, je upravičen do povračila nadomestila plače v deležu, ki je enak deležu njegovih prihodkov iz nejavnih virov.

So pa seveda tudi omejitve: Pravice do tega ukrepa ne bodo mogli uveljaviti

– neposredni ali posredni proračunski uporabnik, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov,

– delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost (delodajalci iz področja K iz standardne klasifikacije dejavnosti).

Do ukrepa bodo upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20% glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 50% rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bo dosežen, bo moral upravičenec naknadno vrniti celotno povračilo izplačanih nadomestil plače. Posebej je opredeljen pogoj za tistega, ki ni posloval celotno leto 2019.

OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA DELAVCE, KI SO NAPOTENI NA ZAČASNO ČAKANJE NA DELO ALI ZARADI VIŠJE SILE NE MOREJO OPRAVLJATI DELA

Prispevki za socialno varnost za delavce, ki so na začasnem čakanju na delo ali zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami, ne morejo opravljati dela, bodo za meseca april in maj plačani iz državnega proračuna. Do oprostitve plačila prispevkov pa ne bodo upravičeni neposredni in posredni uporabniki državnega proračuna, katerih dejavnost se v celoti financira iz državnega proračuna.  Prispevke bodo delodajalci še vedno obračunali v skladu z veljavnimi predpisi, ne bo pa jih potrebno plačati, vendar bodo oproščeni največ od nadomestila plače do višine povprečne plače za leto 2019.

OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE TER KRIZNI DODATEK ZA ZAPOSLENE, KI PREJEMAJO PLAČO

Ukrep bo pripomogel k ohranitvi delovanja podjetij in zaposlitev v času epidemije koronavirusa, in sicer na način, da se delodajalca oprosti plačila prispevka zavarovanca in delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delavce v delovnem razmerju, ki kljub epidemiji še naprej delajo in sicer za plačilo teh prispevkov v mesecu aprilu in maju 2020.

Oprostitev velja za tiste zavarovance, ki v času uporabe interventnih ukrepov po tem zakonu še naprej opravljajo delo in prejemajo plačo, prav tako pa se le-ta delodajalcu prizna tudi za čas, ko so zaposleni na dopustu in prejemajo nadomestilo plače v skladu drugim odstavkom 137. člena ZDR-1. Velja pa ta oprostitev samo za delavce v delovnem razmerju, zaposlene v podjetjih v zasebnem sektorju s sedežem v Republiki Sloveniji, ne velja pa za zavarovance, katerih delodajalci so neposredni ali posredni uporabniki državnega proračuna.

Delodajalci, ki so oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vsakemu zaposlenemu, ki dela in katerega zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplačajo mesečni krizni dodatek v višini 200 evrov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Oproščeno plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v času uporabe ukrepov po tem interventnem zakonu v celoti poravna Republika Slovenija, pri čemer se ohranijo pravice, ki izhajajo iz zavarovanja.

OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV ZA SAMOZAPOSLENE, DRUŽBENIKE IN KMETE

Z navedenim ukrepom se z namenom pomoči gospodarstvu omogoča oprostitev plačila prispevkov za socialna zavarovanja za samozaposlene osebe, družbenike, kmete in verske uslužbence za mesec april in maj.

Upravičenci so vsi tisti, ki so v zavarovanje vključeni iz naslova opravljanja dejavnosti, ne glede na naravo dejavnosti, ki jo opravljajo, zato ukrep zadeva samozaposlene, ki jim je sicer Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov za obdobje obračuna prispevkov za april in maj 2020 pod določenimi pogoji že omogočil odlog plačila prispevkov, hkrati pa tudi družbenike in kmete (tako obvezno kot prostovoljno vključene v PIZ) kot tudi verske uslužbence.

Upravičenci bodo morali za pridobitev te oprostitve podati posebno izjavo, ki bo enotna za uveljavljanje izredne pomoči v obliki temeljnega dohodka ter za oprostitev plačila prispevkov. Izjavo bo potrebno posredovati preko informacijskega sistema Finančne uprave RS, v njej pa bo potrebno izjaviti, da oseba izpolnjuje pogoje za pridobitev izredne pomočiv obliki temeljnega dohodka, in da zaradi epidemije ne mored opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Prispevke, ki bodo skladno s tem členom oproščeni, bo za upravičence plačala država, zato bodo upravičeni do vseh pravic iz zavarovanja.

ODLOG PLAČILA PRISPEVKOV ZA KMETE

Kmetje, ki so v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na podlagi 17. člena ali do petega odstavka 25. člena ZPIZ-2, pa so upravičeni tudi do odloga prispevkov, če so v obvezno zavarovanje vključeni na podlagi opravljanja dejavnosti in ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v zavarovanje na katerikoli drugi zavarovalni podlagi in nima zaposlenih.

Odloži se lahko plačilo prispevkov za socialno varnost za mesec april, maj in junij 2020, le-ti pa morajo nato biti plačani do 31. 3. 2022, in sicer v enkratnem znesku ali pa obročno.

ENKRATNI SOLIDARNOSTNI DODATEK ZA UPOKOJENCE, ŠTUDENTE

V času izbruha epidemije korona virusa, ki je prizadel celotno prebivalstvo RS, so ena od najbolj ogroženih skupin tudi upokojenci. Pravica do izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence se tako določa prav z namenom, da se zagotovi višja socialna varnost najšibkejših upokojencev, katerih pokojnine so nižje od 700 EUR, brezposelnih prejemnikov nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Dodatek bo izplačan 30. aprila.

Dodatek se bo izplačal v treh različnih višinah (300 EUR, 230 EUR in 130 EUR) v odvisnosti od višine pokojnine (do 500 EUR, od 500,01 do 600 EUR in od 600,01 EUR do 700 EUR), prejemek pa se ne bo všteval v dohodek za ugotavljanje upravičenosti do pravic iz javnih sredstev po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke, saj je osnovni namen dodatka, izboljšanje socialnega položaja upravičencev. Prav tako od prejetega solidarnostnega dodatka ne bo potrebno plačati dohodnine in prispevka za zdravstveno zavarovanje, dodatek pa tudi ne bo predmet izvršbe ali davčne izvršbe.

Solidarnostni dodatek bo prejelo 328.780 upravičencev. Med njimi so tudi prejemniki sorazmernega dela pokojnine, katerim se bo dodatek izplačal v sorazmernem delu, kot je določen za izplačilo pokojnino in brezposelni prejemniki nadomestila iz naslova invalidnosti.

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov  bodo prejele tudi druge ranljive skupine oseb, in sicer vsi upravičenci do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Ta dodatek prejmejo tudi redni študenti.

Potrebno pa je omeniti še univerzalni temeljni dohodek.

UNIVERZALNI TEMELJNI DOHODEK – ZA SAMOZAPOSLENE, VERSKE USLUŽBENCE, KMETE IN DRUŽBENIKE-POSLOVODJE

Upravičenci iz prvega in drugega odstavka tega člena so upravičeni do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka v višini 350 eurov za mesec marec in po 700 eurov za meseca april in maj 2020, če so opravljali dejavnost najmanj od 13. marca 2020 do uveljavitve tega zakona.

Upravičenci morajo podati izjavo, da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti pomeni:

– vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020, ali

– vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

Univerzalni temeljni dohodek pa bo pripadal tudi osebam, ki so družbeniki in poslovodje v d.o.o. in zavarovani na podlagi 16. člena ZPIZ-2 (obvezno zavarovani družbeniki, ki so poslovodje in niso obvezno zavarovani po kakšni drugi podlagi).

V zakonu je določen tudi zahtevek za vračilo celotne pomoči in sicer samo za samozaposlene, če jim prihodki v prvem polletju 2020 ne upadejo za več kot 20% glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 dosežejo več kot 20% rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019.

Celotna vsebina predloga zakona vam je na voljo na naslednji povezavi: Zakon o interventnih ukrepih.

Za pravno pomoč in svetovanje smo vam na voljo preko info@pravnisos.si ali po telefonu 051 368 812, preverite pa tudi ostale storitve pravnega ali davčnega svetovanja, ki vam jih nudimo znotraj našega omrežja Pravni SOS.