Tudi normirani d.o.o. obstaja

Normiranost pri s.p. in d.o.o.

Med Slovenci je že dolgo poznan pojem normirani samostojni podjetnik (s.p.), manj znana davčna oblika podjetja pa je normirani d.o.o. Gre torej za družbo z omejeno odgovornostjo, ki nima obdavčenega dobička, temveč je njena davčna osnova prihodek zmanjšan za normirane odhodke.

Ker so koncept normiranega s.p. v zadnjih letih precej spremenili in ne prinaša več tolikšnih davčnih ugodnosti, je vredno preučiti tudi davčni vidik poslovanja normiranega d.o.o.-ja. Kakšna je razlika v njuni obdavčitvi, se sprašujete.

Pri samostojnih podjetnikih, ki imajo v davčnem letu obvezno zavarovano vsaj eno osebo za polni delovni čas za najmanj devet mesecev, bodisi na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve, se po novem upoštevajo normirani odhodki v višini 80% prihodkov, če znašajo prihodki iz dejavnosti do 50.000 EUR. V primeru popoldanskega s.p.-ja pa to velja le do višine 12.500 EUR prihodkov iz dejavnosti.

Normiranemu d.o.o. se na področju načina obdavčitve niso zgodile spremembe. Tudi normirani d.o.o. mora ugotavljati dobiček ali izgubo tako kot običajni d.o.o., kar pa ne bo vplivalo na njegovo obdavčitev. Dejanski stroški, davčne olajšave in davčna izguba se normiranemu d.o.o. ne priznajo. Obdavčen bo namreč tako, da se bo od prihodka odštelo 80% normiranih odhodkov, ter tako izračunano osnovo obdavčilo z 19% davka, vse do maksimalno priznane višine odhodkov v vrednosti 80.000 EUR. Omenjena maksimalna višina je priznana le v primeru, da d.o.o. zaposluje vsaj eno osebo, ki je polno zavarovana za najmanj 5 mesecev. V nasprotnem primeru je priznanih le maksimalno 40.000 EUR odhodkov. Družba lahko obdrži status normiranega vse dokler povprečje dveh zaporednih let ne preseže 150.000 evrov (skupaj torej v dveh letih 300.000 evrov). Če pa družba že v prvem letu poslovanja ustvari več kot 300.000 EUR prihodka, kljub vsemu ni dolžna izstopiti iz sistema ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, vse dokler ne poteče drugo leto poslovanja. Vstop v sistem normiranosti je mogoč za vse novoustanovljene družbe, ki to ustrezno prijavo FURS-u, že delujočim družbam pa le, če ne presežejo praga dovoljenih letnih prihodkov v preteklem letu (50.000 EUR ali 100.000 EUR).

Smiselno se je organizirati kot normirani d.o.o. zlasti v primeru opravljanja storitvene dejavnosti, ko dejanski stroški in odhodki družbe ne dosegajo vsaj 80% prihodka družbe. Pri dejavnostih z visokimi prihodki ali pri dejavnostih, kjer nabavne vrednosti materiala ali blaga ter drugi stroški poslovanja ali finančni odhodki presegajo skupaj 80% prihodkov, pa tovrsten način obdavčitve ni ustrezen.

Vsako planiranje samostojne poti prinese tudi vprašanje, kakšna oblika organiziranosti je bolj ustrezna, je to samostojno podjetništvo ali ustanovitev d.o.o. in poleg davčnega vidika je treba upoštevati tudi druge aspekte poslovanja ene ali druge oblike organiziranosti.

Pri poslovnem svetovanju vam lahko pomagamo, zato vprašanja o ustrezni organizaciji poslovanja posredujte na info@pravnisos.si ali nas pokličite na 051 368 812. Preverite pa lahko tudi naše pravno in davčno svetovanje, ki je namenjeno tako fizičnim kot tudi pravnim osebam.