Spremembe pri olajšavah za vzdrževane družinske člane

NOVOSTI KI JIH PRINAŠA DAVČNO LETO 2020 PRI POSEBNIH OLAJŠAVAH ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE

Med novostmi v dohodnini, ki jih je prinesel ZDoh-2V, je tudi sprememba pri priznanju posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, ki je posledica ukinjanja gospodinjske evidence v skladu z Zakonom o prijavi prebivališča. Doslej je bilo skupno gospodinjstvo otroka in staršev oziroma zavezanca in njegovih staršev pogoj za priznanje posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, po novem pa je v določenih primerih pogoj prijavljeno isto stalno prebivališče po predpisih o prijavi prebivališča. Pogoj istega prijavljenega stalnega prebivališča velja le v dveh primerih.  Pogoj velja v primeru, če je vzdrževan družinski član otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje, za delo sposoben in je prijavljen pri službi za zaposlovanje ter nima lastnih dohodkov za preživljanje oz. so ti manjši od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Drugi primer pa je vezan na starše oz. posvojitelje zavezanca (vzdrževani družinski člani), če nimajo lastnih dohodkov za preživljanje oziroma so ti manjši od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana.

ZDoh-2V se je v 9. odstavku 115. člena dopolnil tudi s tem, da se starši in posvojitelji zavezanca, štejejo za vzdrževane družinske člane ne samo v primeru, če so v institucionalnem varstvu v socialno varstvenem zavodu in zavezanec krije stroške teh storitev, ampak tudi tedaj, ko imajo sklenjen sporazum o preživnini v obliki izvršljivega notarskega zapisa v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja.

Prav tako se za vzdrževanega družinskega člana šteje ne samo otrok, ki ima status invalida v skladu z zakonom o socialnem vključevanju invalidov in nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji (ne glede na njegovo starost), temveč tudi otrok invalid, ki se ne šola, nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti nižji od višine posebne olajšave za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo. Za lastne dohodke iz prejšnjega stavka se štejejo vsi dohodki po tem zakonu, razen dodatka za pomoč in postrežbo po zakonu o vojnih veteranih, zakonu o vojnih invalidih, zakonu o socialnem vključevanju invalidov ter zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Omenjeno velja ne glede na starost otroka-invalida.

Spremembe se uporabljajo za davčno leto, ki se začne od vključno 1. januarja 2020.

Dohodnina se vam lahko zmanjša za posebno olajšavo za vzdrževanje družinskih članov, ki se v primerjavi z letom 2019 ni spremenila in jo za davčno leto 2020 objavljamo v nadaljevanju:

Posebna olajšava 2020

  • za vzdrževane otroke
  Letna olajšava v eurih Mesečna olajšava v eurih 
Za prvega vzdrževanega otroka 2.436,92 203,08
Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 8.830,00 735,83
Za drugega vzdrževanega otroka 2.649,24 220,77
Za tretjega vzdrževanega otroka 4.418,54 368,21
Za četrtega vzdrževanega otroka 6.187,85 515,65
Za petega vzdrževanega otroka 7.957,14 663,09

 

Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za 1.769,30 eura (mesečno za 147,44 eura) glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka.

 

  • za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana
Letna olajšava v eurih Mesečna olajšava v eurih 
2.436,92 203,08

 Vir: FURS

 

Navedbe kdo sodi med vzdrževane družinske člane lahko pridobite v 115. členu ZDoh-2V, kjer so navedene tudi vse omejitve. Za vzdrževane družinske člane brez omejitev veljajo le otroci do 18. leta starosti.

Olajšave lahko uveljavljate na mesečni ravni preko izračuna akontacije dohodnine, v tem primeru morate svojemu delodajalcu dostaviti  obrazec (obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine). Če pa mesečno niste uveljavljati olajšave ali pa bi želeli olajšavo spremeniti, morate do 5.2. vložiti Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine. Vložite jo preko mobilne aplikacije eDavki ali elektronsko preko sistema eDavki, lahko pa jo posredujete po pošti ali osebno dostavite FURS-u.

Če boste zamudili tudi ta rok, boste prejeli informativni izračun dohodnine brez omenjenih olajšav in preostala vam bo le možnost, da na FURS posredujete ugovor zoper informativni izračun dohodnine. Če ne prejmete informativnega izračuna dohodnine, lahko olajšavo uveljavljate v  napovedi za odmero dohodnine.

Če potrebujete pomoč pri davčni napovedi ali druge storitve davčnega svetovanja, smo vam na voljo preko info@pravnisos.si ali po telefonu 051 368 812. Preverite tudi različne storitve pravnega svetovanja, ki vam jih nudimo znotraj našega omrežja Pravni SOS.