Spremembe pri dohodkih iz dejavnosti, pri določanju nabavne vrednosti kapitala in času pridobitve kapitala

IZKLJUČITEV DOLOČENIH PRIHODKOV IZ DOHODKOV IZ DEJAVNOSTI ZA DAVČNE NAMENE, SPREMEMBE PRI DOLOČANJU NABAVNE VREDNOSTI KAPITALA OB PRIDOBITVI TER SPREMEMBE PRI ČASU PRIDOBITVE KAPITALA

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2V), ki je v uporabi za davčno leto od vključno 1.1.2020 je prinesel spremembe pri izključitvi določenih prihodkov iz dohodkov iz dejavnosti, spremembe pri določanju vrednosti kapitala ob pridobitvi ter času pridobitve kapitala.

Tako se med dohodke iz dejavnosti poleg dividend, obresti doseženih na podlagi prenosljivih dolžniških vrednostnih papirjev ter instrumentov denarnega trga, ter prihodkov, dosežen na podlagi odsvojitve lastniškega deleža in na podlagi odsvojitve investicijskih kuponov, ne štejejo tudi drugi prihodki v zvezi s finančnimi instrumenti oziroma deleži, na katere se nanašajo prej našteti prihodki. To velja za druge prihodke, nastale po pridobitvi finančnih instrumentov oziroma deležev v podjetje ali pa nastale ob pridobitvi v podjetje zavezanca iz njegovega gospodinjstva.

Vsi našteti prihodki se obravnavajo kot dohodek iz kapitala. Za davčne namene se torej obravnavani finančni instrumenti in deleži ne štejejo za sredstva podjetja fizične osebe, ki opravlja dejavnost, temveč njegovega gospodinjstva. Tudi odhodki v zvezi s finančnimi instrumenti oziroma deleži, na katere se nanašajo prihodki, se davčno ne pripoznajo kot odhodki iz dejavnosti.

Če ste pridobili kapital (vrednostne papirje in deleže v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, investicijske kupone) v okviru opravljanja dejavnosti in se dohodki iz tega kapitala v skladu s 54. členom tega zakona izključujejo iz dohodkov iz dejavnosti, se za nabavno vrednost takega kapitala šteje začetna vrednost, pripoznana v poslovnih knjigah podjetja fizične osebe, ki opravlja dejavnost, v skladu z računovodskimi standardi. Čas pridobitve takega kapitala je čas, ko ste pridobili kapital v podjetje. Izjema velja, če ste kapital prenesli iz gospodinjstva, saj se v tem primeru nabavna vrednost določa na način, opisan v nadaljevanju. Torej, če ste zgoraj navedeni kapital prenesli iz vašega gospodinjstva v podjetje, se v tem primeru za nabavno vrednost šteje v pogodbi navedena vrednost kapitala v času pridobitve. V kolikor le ta ni pridobljen s pogodbo ali ni razvidno iz pogodbe v času pridobitve, se za nabavno vrednost šteje vrednost kapitala v času pridobitve, ki se jo dokazuje z ustreznimi dokazili. Če je bil kapital pridobljen z dedovanjem ali na podlagi darilne pogodbe, pa se za nabavno vrednost šteje vrednost, od katere je bil odmerjen davek na dediščine in darila. Če le ta ni bil odmerjen, pa primerljiva tržna cena kapitala v času pridobitve, ki jo dokazujete z ustreznimi dokazili. Če ste torej kapital v podjetje prenesli iz svojega gospodinjstva, se za čas pridobitve kapitala šteje čas pridobitve kapitala v vaše gospodinjstvo.

Nabavna vrednost delnice, povečenega deleža oz. osnovnega vložka pa je enaka nič, če gre za povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe.

V primeru, ko pa pridobite kapital s prenosom sredstev iz podjetja v svoje gospodinjstvo ali pa s prenehanjem opravljanja dejavnosti, se za nabavno vrednost določi primerljiva tržna cena sredstev na dan prenosa oz. na dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Za čas pridobitve tega kapitala se šteje čas prenosa sredstev iz podjetja v gospodinjstvo oz. čas prenehanja opravljanja dejavnosti.

Za poslovno svetovanje, davčne in pravne nasvete za vaše podjetje smo vam na voljo preko info@pravnisos.si ali po telefonu 051 368 812. Predlagamo pa vam, da preverite tudi ostale storitve pravnega ali davčnega svetovanja za fizične osebe, ki vam jih nudimo znotraj našega omrežja Pravni SOS.