Spletne povezave za preverjanje nepremičnin

Kje lahko poiščem podatke o nepremičninah?

Kje lahko preverim posamezno nepremičnino, kaj je javno objavljeno in kakšne evidence se v zvezi z nepremičninami vodijo, je pogosto vprašanje na katerega večina ljudi nima celovitega odgovora. Nudimo vam osnovi pregled posameznih pojmov, vrste evidenc in koristnih povezav brez katerih pri poslovanju z nepremičninami enostavno ne morete.

Če upoštevamo definicijo kaj je nepremičnina, torej zemljišče s pripadajočimi sestavinami, potem govorimo pri pojmu nepremičnine o zemljiški parceli, na kateri so morda tudi stavbe in deli stavb (primer posamezno stanovanje).  Iz tega izhajajo tudi različne nepremičninske evidence, ki jih vodi Geodetska uprava RS (v nadaljevanju GURS):

  • zemljišča se vpisujejo v zemljiški kataster;
  • stavbe in deli stavb se vpisujejo v kataster stavb
  • dejansko stanje nepremičnine v naravi pa se vpisuje v register nepremičnin.

Med nepremičninske evidence sodi še evidenca državne meje in register prostorskih enot, ki pa za omenjeni članek nista tako zanimivi.

Zemljiški kataster vsebuje za vsako parcelo podatke o parcelni številki, meji, površini, lastniku, upravljavcu državnega ali lokalnega premoženja, dejanski rabi, zemljišče pod stavbo in boniteto zemljišča. Identifikacijska oznaka parcele je parcelna številka. Elektronski dostop do javnih podatkov je mogoč preko Portala Prostor (ureja GURS), z vstopom v aplikacijo e-geodetski podatki: e-geodetski podatki . Predhodno se morate prijaviti z uporabniškim imenom in geslom.

Kataster stavb je evidenca o stavbah in delih stavb, povezana pa je tudi z zemljiškim katastrom in zemljiško knjigo. Vsebuje najpomembnejše podatke o stavbah in o delih stavb, kot so: identifikacijska oznaka, lastnik, upravljavec, lega in oblika, površina, dejanska raba, št. stanovanja oz. posl. prostora ter povezave z drugimi evidencami. Elektronski dostop je enak kot pri zemljiškem katastru.

Register nepremičnin pa zajema podatke iz različnih baz in evidentira dejansko stanje nepremičnin v naravi. Zajema namreč podatke iz zemljiškega katastra, katastra stavb, zemljiške knjige, drugi javnih evidenc, pa tudi iz podatkov popisa in podatkov, ki so jih priskrbeli lastniki nepremičnin. Za stavbe so podani npr. podatki o priključkih, o letu obnove, o materialu nosilne konstrukcije, o tipu stavbe, pri delih stavbe tudi podatek o dvigalu, višini etaže, dejanski rabi, itd.

Register nepremičnin pa vsebuje tudi podatke na katere se ne moremo ravno zanašati, vanj so vpisani tudi podatki o osebah, ki so verjetno lastniki nepremičnin (podatki iz popisa), ki pa lastništvo še nimajo vpisano v zemljiško knjigo. Tako da podatki v registru nepremičnin, ki niso prevzeti iz zemljiške knjige ali katastrov, niso zanesljivi. Register nepremičnin je  tako na voljo preko spletne povezave: e-geodetski podatki , vendar vam za vpogled v javno dostopne podatke raje predlagamo naslednjo povezavo, ki je na voljo tudi na Portalu Prostor in sicer: Javni vpogled v podatke o nepremičninah, kjer je možen dostop brez digitalnega potrdila. Osebne nepremičnine, ki jih imate v lasti, pa lahko zbirno preverite na spletni povezavi http://www.e-prostor.gov.si/, potem pa s pomočjo digitalnega potrdila vstopite v aplikacijo Osebni vpogled v podatke o lastnih nepremičninah.

Podatke iz zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin lahko dobite tudi na podlagi obrazca za naročilo, ki ga po pošti ali osebno dostavite glavnemu uradu Geodetske uprave ali območnim geodetskim upravam. Podatke o lastnikih – fizičnih osebah iz omenjenih evidenc prejmejo le naročniki, ki imajo zakonsko osnovo za pridobivanje teh podatkov.

Za zanesljive podatke o lastništvu nepremičnine preverite zemljiško knjigo, ki jo vodi sodišče. Zemljiška knjiga je namreč namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami. Vanjo se vpisujejo poleg lastništva tudi obremenitve, kot so hipoteke, služnost, stavbna pravica, stvarno breme. Vpisane pa so tudi omejitve, kot so prepoved odtujitve oziroma obremenitve, predkupna pravica, zaznamba osebnih stanj, zaznamba nedovoljene gradnje in  postopki (plomba, zaznamba spora, zaznamba izvršbe, zaznamba stečaja itd.).

Dostop do zemljiške knjige je javen in brezplačen, če se osebno zglasite na okrajnem sodišču, kjer vam lahko izdajo tudi overjen dokument, proti plačilu sodne takse. Enostaven in brezplačen je elektronski dostop z digitalnim potrdilom na spletni povezavi: http://evlozisce.sodisce.si/esodstvo. Za vstop brez digitalnega potrdila pa sledite naslednjim navodilom: http://zemljiskaknjiga.com/vpogled-v-zemljisko-knjigo/.

Javni vpogled v evidenco trga nepremičnin, ki je tudi na Portalu Prostor, vam bo razkril transakcije v različnem času in po različnih območjih oz. po kriterijih, ki si ga boste izbrali: Evidenca trga nepremičnin. Če pa bi želeli analizirati večji obseg podatkov o transakcijah, jih urejati po različnih kriterijih, pa vam priporočamo aplikacijo Trgoskop na spletni strani http://www.trgnepremicnin.si/.  Trgoskop, ki jo uporabljajo strokovnjaki s področja nepremičninskega poslovanja, vam ni na voljo brezplačno, temveč proti plačilu.

Za vse iskalce ustreznih nepremičnin je zanimiv tudi prostorski informacijski sistem s širokim spektrom prostorskih podatkov, ki ga upravlja Ministrstvo za okolje in prostor in je na voljo preko http://storitve.pis.gov.si/pis-jv/informativni_vpogled.html. Za vsako parcelo je na voljo podrobna namenska raba, enota urejanja prostora, veljaven občinski prostorski akt in povezava nanj.

Obrnite se na nas za pravno ali davčno pomoč pri poslovanju z nepremičninami. Preverite tudi naš širok nabor storitev, ki ga nudimo preko našega portala Pravni SOS. Na voljo smo vam preko telefona 051 368 812, na elektronskem naslovu info@pravnisos.si ali s klikom na »kontaktirajte nas«.