Spadate med inovativna zagonska podjetja ali podjetja z visoko dodano vrednostjo?

Prijavite se v register inovativnih zagonskih podjetij in register podjetij z visoko dodano vrednostjo

 

Slovenija je za namen spodbujanja investicij za domače in tuje investitorje uveljavila Zakon o spodbujanju investicij, ki določa oblike investicijskih spodbud, pogoje, merila in postopke dodeljevanja investicijskih spodbud. Uporablja pa se od 1. 7. 2018.

Investicijske spodbude, ki jih omogoča zakon, so:

 • subvencije,
 • spodbude v obliki kredita, garancije in subvencionirane obrestne mere in
 • možnost nakupa nepremičnin v lasti občin po cenah, ki so nižje od tržnih, na podlagi neposredne pogodbe.

 

Zakon opredeljuje pojem strateške investicije in določa nov razlastitveni namen za izvedbo strateške investicije.

Z Zakonom o spodbujanju investicij se vzpostavljata tudi nova registra, register podjetij z visoko dodano vrednostjo in register inovativnih zagonskih podjetij in sicer za podjetja, ki imajo glede na gospodarski interes države, poseben pomen.

Registra, ki ga vodi Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, omogočata promocijo vpisanih podjetij in tako povečujeta potencialni interes za investicije v omenjena podjetja.

Oba registra služita kot podlaga za različne ukrepe za spodbujanje konkurenčnosti (npr. na področju delovne zakonodaje, vizumov, ipd.), s ciljem, da privabita investitorje k trajnemu investiranju na območju Republike Slovenije.

Potrebe po zaposlovanju visoko kvalificiranih delavcev iz tujine so botrovale tudi sprejemu dopolnitev Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT). Dopolnitev Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) je vnesla poenostavljeno in hitrejše zaposlovanje visoko kvalificiranih tujih delavcev, za podjetja, ki bodo na podlagi izpolnjevanja pogojev Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv), uvrstila med podjetja z visoko dodano vrednostjo (30. člen ZSInv) oziroma bodo vpisana kot inovativna zagonska podjetja (31. člen ZSInv). Slovenija se namreč sooča s težavami pri zaposlovanju nižje in visoko kvalificiranih delavcev, zato išče delavce tudi v tujini, v državah članicah EU in izven nje.

Pogoji za poenostavljeno zaposlovanje tujcev

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRZS) v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja in pisne odobritve, ne bo preverjal pogojev iz 2., 3., 4., in 5. točke prvega odstavka 17.  člena ZZSDT, vendar samo pri podjetjih iz omenjenih dveh registrov in ob pogoju, da bo pogodba tujcu (8. točka prvega odstavka 17. člena ZZSDT) zagotavljala plačo najmanj v višini povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, nazadnje objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije.

Katero podjetje je po Zakonu o spodbujanju investicij uvrščeno med podjetje z visoko dodano vrednostjo?

Podjetje z visoko dodano vrednostjo je gospodarska družba:

 • katere dodana vrednost na zaposlenega je vsaj 50% nad slovenskim povprečjem ali katere dodana vrednost na zaposlenega je vsaj 25% nad slovenskim povprečjem, v kolikor je hkrati letna rast števila zaposlenih vsaj 10%,
 • ki zaposluje več kot 20 oseb in
 • katere letni prihodki znašajo najmanj 1.000.000 eurov.

Za vpis v register pa mora izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • je ustanovljena vsaj tri leta,
 • ni v postopku likvidacije ali stečaja,
 • je za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih šestih mesecev predlagala obračune davčnega odtegljaja in nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.

Sodite med inovativna zagonska podjetja po novem Zakonu o spodbujanju investicij?

Za vpis v register inovativnih zagonskih podjetij morate izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da ste organizirani kot kapitalska družba in od vpisa v Poslovni register Slovenije ni preteklo manj kot en mesec in ne več kot pet let,
 • da ste neodvisna gospodarska družba skladno s Prilogo I k Uredbi 651/2014/EU in Smernicami Evropske komisije za opredelitev malih in srednje velikih podjetij,
 • da niste v postopku likvidacije ali stečaja,
 • da imate za poln delovni čas zaposleno in vključeno v obvezna socialna zavarovanja na tej podlagi najmanj eno osebo,
 • da ste za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih šestih mesecev ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev, predlagali obračune davčnega odtegljaja in nimate neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in
 • izkazujete inovativnost in potencial z razvojem proizvoda, storitve ali poslovnega modela, ki so novi ali znatno boljši v primerjavi z najsodobnejšimi postopki v svoji gospodarski panogi.

Več informacij vam je na voljo na naslednji povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/.

Na portalu Pravni SOS pa smo vam na voljo za pravno ali davčno pomoč, zato nas pokličite na 051 368 812, pišite na info@pravnisos.si ali pa kliknite na »kontaktirajte nas«. Z veseljem vam bomo pomagali. Preverite pa tudi ostale storitve pravnega ali davčnega svetovanja, ki vam jih nudimo znotraj našega omrežja Pravni SOS.