Pravice najemnikov poslovnih nepremičnin v času epidemije

Pravice najemnikov poslovnih stavb in poslovnih prostorov do 30.6.2021

Najemniki poslovnih stavb in poslovnih prostorov (v nadaljevanju: najemniki) imajo na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) še vedno možnost, da uveljavijo določene pravice. Veljavnost ukrepa je po zakonu določena do 30. junija 2021, vendar ga vlada lahko podaljša za največ šest mesecev.

V skladu z omenjenim zakonom lahko najemnik:

− ne glede na Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih  odpove najemno pogodbo s pisno izjavo in z odpovednim rokom osem dni;

− zahteva odlog plačila obveznosti iz najemne pogodbe;

− zahteva podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe, sklenjene za določen čas.

Omenjeno določilo velja le za najemnike in za obdobje, ko  jim je zaradi epidemije COVID-19 in sprejetih predpisov  opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno omejeno in zaradi tega poslovne nepremičnine ne morejo v celoti ali v pretežnem delu uporabljati za dogovorjen namen.

Najemnik mora zahtevo po odlogu plačila najemnine poslati najemodajalcu pred zapadlostjo najemnine, za zapadle neplačane najemnine pred uveljavitvijo tega zakona pa je rok že potekel, saj je veljal le 15 dni po njegovi uveljavitvi. Odlog plačila najemnine ali podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe učinkuje, ko najemodajalec prejme pisno zahtevo najemnika.

Odložene najemnine mora najemnik plačati najemodajalcu najkasneje v šestih mesecih po prenehanju veljavnosti ukrepa. Če bodo ukrepi podaljšani do konca leta 2021, bi bilo plačilo najemnin odloženo najkasneje do sredine leta 2022.

Najemodajalec ima pravico zahtevati zavarovanje za plačilo odloženih najemnin, nima pa pravice zahtevati zamudnih obresti. Prav tako ne sme odpovedati ali odstopiti od najemne pogodbe, če je najemnik zahteval odlog plačila najemnine ali podaljšanje najemne pogodbe.

Če potrebujete pomoč pri pripravi zahtevka ali druga pravna pojasnila, smo vam na voljo preko info@pravnisos.si, preko telefona 051 368 812 ali preko obrazca s klikom na »kontaktirajte nas«. Preverite pa tudi druga področja našega poslovnegapravnega , davčnega svetovanja.