Posebno varstvo nosečnic v delovnem razmerju – II. del

ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA NOSEČNICI – II. del

Starševsko varstvo je močno prisotno v slovenski delovnopravni zakonodaji. Slednja posebno pozornost namenja varstvu nosečnic na delovnem mestu. področje ureja tudi Mednarodna organizacija dela, ki v Konvenciji MOD št. 183 o varstvu materinstva postavlja državam članicam vsaj minimalne standarde varstva. Mednarodni zakonodaji sledi tudi Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21-784/2013, v nadaljevanju ZDR-1). Posebno varstvo nosečnice je odvisno od njenega aktivnega delovanja, saj mora slednja o svoji nosečnosti delodajalca nemudoma obvestiti. Naknadno obvestilo ni mogoče. Delodajalec pa je dolžan delavki takoj, ko ga seznani z nosečnostjo omogočiti posebno varstvo.

Ta prispevek se bo osredotočil na

ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA NOSEČNICI

 ZDR-1 v 115. členu določa:

»(1) Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavki v času nosečnosti ter delavki, ki doji otroka do enega leta starosti, in staršem, v času, ko izrabljajo starševski dopust v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela in še en mesec po izrabi tega dopusta.

(2) V času in v primerih iz prejšnjega odstavka delodajalec ne sme opraviti nobenega ravnanja, ki je sicer potrebno za odpoved pogodbe o zaposlitvi oziroma za zaposlitev novega delavca.

(3) Delavcem v času iz prvega odstavka tega člena ne more prenehati delovno razmerje zaradi odpovedi delodajalca.

(4) Če delodajalec ob izreku odpovedi oziroma v času odpovednega roka ne ve za nosečnost delavke, velja posebno pravno varstvo pred odpovedjo, če delavka takoj oziroma v primeru ovir, ki niso nastale po njeni krivdi, takoj po njihovemu prenehanju, vendar ne po izteku odpovednega roka, obvesti delodajalca o svoji nosečnosti, kar dokazuje s predložitvijo zdravniškega potrdila.

(5) Ne glede na določbe prvega in tretjega odstavka tega člena delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi in delavcu lahko preneha delovno razmerje, po predhodnem soglasju inšpektorja za delo, če so podani razlogi za izredno odpoved ali zaradi uvedbe postopka za prenehanje delodajalca.«

Zakon od delovnem razmerju tako pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi omogoča dodatne pravice nosečnici v različnih primerih:

  • ko delodajalca obvesti o svoji nosečnosti,
  • če zaradi okoliščin, ki niso krivda nosečnice izve za nosečnost in se je nosečnici v času še preden je sama izvedela, da je noseča, iztekel odpovedni rok pri delodajalcu,
  • v primeru uvedbe postopka prenehanja delodajalca (npr. stečaj ali likvidacija podjetja),
  • v primeru, da nastopijo pogoji za izredno odpoved delovnega razmerja.

PRIMER 1:

Delodajalec želi odpustiti delavko po tem, ko ga je obvestila, da je noseča.

Delodajalec ima v tem primeru različne možnosti, glede na razlog zaradi katerega želi prekiniti delovno razmerje s svojo zaposleno.

  1. V primeru, da se prične postopek za prenehanje delovanja delodajalca (to pomeni, da pride do pričetka stečajnega postopka družbe ali likvidacije družbe), mora delodajalec o svoji želji in okoliščinah obvestiti pristojni inšpektorat za delo. Inšpektorat mu na podlagi preučenih dejstev dovoli ali ne dovoli prenehanja delovnega razmerja z nosečo žensko.
  2. V primeru, da nastopijo pogoji za izredno odpoved delovnega razmerja, mora delodajalec o svoji želji in okoliščinah obvestiti pristojni inšpektorat za delo. Inšpektorat mu na podlagi preučenih dejstev dovoli ali ne dovoli prenehanja delovnega razmerja z nosečo žensko. Šele ko pridobi soglasje inšpektorata za delo lahko prične s postopkom izredne odpovedi, kot je določen v ZDR-1.

V ostalih primerih lahko delodajalec nosečo delavko odpusti šele, ko se po porodu vrne na delo in sicer ob izpolnitvi vseh naslednjih pogojev:

  • ko delavka neprekinjeno zaključi s porodniškim dopustom, dopustom za varstvo in nego otroka,
  • ko se delavka vrne na delo, po koriščenju zgornjih dopustov delodajalec še en mesec po vrnitvi, ne sme storiti ničesar, kar bi nakazovalo ali bi imelo za rezultat odpoved pogodbe o delovnem razmerju
  • po poteku enega meseca po vrnitvi na delo, lahko delodajalec prične s postopkom redne odpovedi delovnega razmerja.

 

PRIMER 2:

DELODAJALEC JE ŽE ODPUSTIL DELAVKO, SLEDNJA PA JE TEKOM ODPOVEDNEGA ROKA IZVEDELA, DA JE NOSEČA

Če je delavka kmalu po tem, ko ji je delodajalec vročil redno odpoved delovnega razmerja izvedela, da je noseča in je svojo nosečnost sporočila tudi delodajalcu, se mora slednji od obvestila dalje obnašati tako, kot v primeru 1, vendar se delavki, ko se po porodu vrne na delovno mesto, odpovedni rok izteče po poteku enega meseca po tem, ko se delavka vrne na delovno mesto.

V tem mesecu je delodajalec dolžan delavki omogočiti koriščenje preteklega letnega dopusta.

PRIMER 3:

DELODAJALEC JE ŽE ODPUSTIL DELAVKO, SLEDNJA PA JE IZVEDELA, ZA TO, DA JE BILA NOSEČA V ČASU VROČITVE REDNE ODPOVEDI, VENDAR JE ZA NOSEČNOST IZVEDELA ŠELE PO PRETEKU ODPOVEDNEGA ROKA

Delavnopravna zakonodaja omogoča varstvo noseče ženske tudi v primeru, ko slednji že poteče odpovedni rok, vendar iz opravičenega razloga sama ni vedela, da je bila v času prejema odpovedi že noseča. Delavka ima pravico do enake obravnave, kot če bi delodajalca o svoji nosečnosti obvestila takoj, vendar mora izkazati, da ni njena krivda, da delodajalca o nosečnosti ni obvestila oziroma da ni vedela, da je noseča.

Delodajalec v tem primeru postopa tako kot v zgornjem primeru – primer 2.

Če v tej objavi nismo odgovorili na vaše vprašanje, nas kontaktirajte

Za pravno pomoč in svetovanje smo vam na voljo preko info@pravnisos.si ali telefonu 051 368 812, preverite pa tudi ostale storitve pravnega ali davčnega svetovanja, ki vam jih nudimo znotraj našega omrežja Pravni SOS.