Pomembne novosti na področju trga dela prinaša 21.10.2017

SPREMEMBE NA PODROČJU TRGA DELA V KRATKEM V VELJAVI

V prihodnjih dneh – 21.10.2017 – bodo pričele veljati spremembe Zakona o urejanju trgu dela, ki prinašajo nekatere zelo pomembne novosti tako za delavce kot tudi za delodajalce. V nadaljevanju predstavljamo le povzetek najpomembnejših sprememb.

1. PRIJAVA DELAVCA V EVIDENCO ISKALCEV ZAPOSLITVE V ČASU ODPOVEDNEGA ROKA

Ena izmed pomembnejših novosti je predvsem zahteva, da se delavec v primeru odpovedi na Zavod za zaposlovanje prijavi že v teku odpovednega roka in ne šele po njegovem preteku, kot je to veljalo doslej:

»V evidenco iskalcev zaposlitve se najkasneje v treh delovnih dneh po vročeni odpovedi osebno ali po elektronski poti prijavi delavec, ki mu je bila pogodba o zaposlitvi odpovedana iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti…«

Zakon za delodajalce še vedno ohranja možnost povrnitve stroškov, ki jih je imel delodajalec s tem, ko delavec v teku odpovednega roka skladno z zakonom opravil aktivnosti v zvezi z iskanjem nove zaposlitve.

Nova pravila, kakor tudi natančen postopek uveljavljanja vaših pravic lahko najdete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje – https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/novosti-v-zakonu-o-urejanju-trga-dela.

2. VROČANJE ODLOČBE O PRAVICI DO DENARNEGA NADOMESTILA

Zakon prinaša tudi novosti s področja vročanja Odločbe o pravici do denarnega nadomestila in sicer v 4. odstavku 118. členu, kot sledi:

»Odločba o pravici do denarnega nadomestila se zavarovancu vroča z dostavo v hišni predalčnik v skladu z zakonom, ki ureja poštne storitve. Vročitev je opravljena petnajsti dan od dneva odpreme, ki se označi na odločbi. Če zavarovanec po odpremi odločbe zavodu v dveh mesecih sporoči, da odločbe v hišni predalčnik ni prejel, je domneva vročitve odpravljena in se vročitev opravi po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek.«

 

3. UKINITEV VOLONTERSKEGA PRIPRAVNIŠTVA

Zakon po novem ukinja tudi t.i. volontersko pripravništvo zaradi usposabljanja za samostojno opravljanje dela na področju vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve, ki ju kot storitvi za trg dela izvaja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

4. EVIDENCA ŠTUDENTSKEGA DELA

S tem ko zakon uvaja vodenje evidence študentskega dela, ustvarja pravno podlago za spremljanje in beleženje le-tega, kar bo omogočilo osebam, ki so v preteklosti opravljale delo preko študentske napotnice, da se to delo preračuna in všteje v delovno dobo osebe.

Zakon prinaša še nekatere druge spremembe ter nase vezane podzakonske akte, ki so ažurirani na voljo na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, na naslednji povezavi: http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/.

Zaradi zgoraj navedenih sprememb (predvsem v točki 1.) ste dolžni spremembe zapisati tudi v pisno odpoved pogodbe o zaposlitvi, v delu, kjer navajate delavčeve pravice. Se želite prepričati, da je vaš vzorec odpovedi pogodbe skladen z aktualno zakonodajo? Pišite nam!