Pavšal za fotokopiranje – avtorske pravice

ALI SO IMETNIKI TISKALNIKOV IN SKENERJEV ZAVEZANCI?

Najverjetneje ste kot podjetje ali samostojni podjetnik že prejeli poziv Združenja SAZOR GIZ k.o. k podpisu licenčne pogodbe na podlagi Skupnega sporazuma o fotokopiranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah pri opravljanju gospodarske dejavnosti v Sloveniji (Uradni list, RS, št. 194/2021; v nadaljevanju: Sporazum SAZOR), ki je bil sklenjen med združenjem in GZS.

Sporazum SAZOR določa pogoje uporabe v primeru fotokopiranja avtorskih del s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov pri opravljanju gospodarske dejavnosti, tarifo za tovrstno uporabo avtorskih del in druga vprašanja v zvezi z reproduciranjem avtorskih del v primeru njihovega fotokopiranja pri opravljanju gospodarske dejavnosti.  Pravica reproduciranja je materialna avtorska pravica, ki jo določa tako mednarodna kot slovenska zakonodaja, natančneje Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Združenje SAZOR pa ima pravico za kolektivno upravljanje te pravice in sklepanje sporazumov na podlagi dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino.

Ker se verjetno sprašujete ali ste zavezanec, če zaposlujete najmanj eno osebo in posedujete samo napravo za skeniranje ali tiskanje, vam v nadaljevanju objavljamo odgovore Gospodarske zbornice Slovenije na naslednja zanimiva vprašanja, z opombo, ki jo je zapisala Pravna služba GZS, da ne prevzema nobene odgovornosti za ravnanje posameznih uporabnikov na podlagi informativnih odgovorov:

Ali je podjetje zavezano k podpisu licenčne pogodbe z Združenjem SAZOR, kljub temu, da ima v lasti stroj, ki omogoča samo tiskanje in skeniranje?

Zavezanec je zavezan, skladno z prvim odstavkom 3. člena Sporazuma SAZOR, skleniti licenčno pogodbo, če poseduje napravo, ki omogoča fotokopiranje, oziroma ima tovrstno napravo v svojih osnovnih sredstvih, jo najema ali z njo razpolaga na katerikoli drugi podlagi, ali naroči fotokopiranje pri izvajalcu fotokopiranja izven podjetja.

Sporazum SAZOR se nanaša samo na mehanično fotokopiranje (t.i. reprografijo) avtorskih del, ki se izvaja s tiskanega primerka avtorskega dela na papir ali sintetični material, v eni ali več barvah, s pomočjo fotokopirnih strojev in drugih podobnih naprav z istim učinkom, kot so večfunkcionalne naprave in druge naprave, ki omogočajo mehanično fotokopiranje avtorskega dela.

Naprava za skeniranje ne omogoča fotokopiranja, saj pri skeniranju kopija oz. podvojen izvod obstaja v digitalni verziji, zato gre tukaj za digitalno reprodukcijo in ne reprografijo. V tem primeru zavezanec ni zavezan po Sporazumu SAZOR in ni zavezan skleniti licenčne pogodbe z Združenjem SAZOR. Če naprava poleg skeniranja in tiskanja omogoča tudi fotokopiranje, pa gre za napravo, ki je navedena v sporazumu kot naprava, ki omogoča mehanično fotokopiranje.

GZS tudi pojasnjuje, da v Sloveniji nobena organizacija ni pridobila pravice za kolektivno upravljanje pravic digitalne reprodukcije, zato Sporazum SAZOR tega ne more zajemati.

Ker ima podpisani sporazum veljavo predpisa, se je nanj dolžno odzvati podjetje in samostojni podjetnik, ki posluje v Sloveniji, zaposluje najmanj eno osebo in sicer tako, da bodisi podpiše licenčno pogodbo ali pa poda pisno izjavo, da ne poseduje naprave, ki omogoča fotokopiranje in ne naroča storitev fotokopiranja pri drugih izvajalcih. Posedovanje naprave vključuje tako lastništvo naprave, najemanje naprave ali razpolaganje z njo na katerikoli drugi podlagi.

V tretjem členu sporazuma je določeno, da je subjekt, ki poda izjavo (da ne poseduje naprave, ki omogoča fotokopiranje), ter subjekt, ki ne poda tovrstne in ne sklene licenčne pogodbe z Združenjem SAZOR v roku, določenem v sporazumu, dolžno Združenju SAZOR omogočiti preverjanje resničnosti tovrstne izjave oziroma dejstva, ali je zavezanec po tem sporazumu.

GZS je glede sankcij za nespoštovanje tega, zapisala naslednje:«

»Združenje SAZOR v pozivu za izvedbo pregleda pisno opozori subjekt na pravne posledice v primeru, da ne omogoči pregleda. Združenje SAZOR pregled izvede na način, da ne moti rednega poteka dela. Združenje SAZOR je dolžno o pregledu sestaviti zapisnik, kjer zapiše svoje ugotovitve. V primeru, da predstavnik Združenja SAZOR ugotovi, da izjava ni resnična oziroma, da je subjekt zavezanec po tem sporazumu, zapisnik o pregledu posreduje subjektu, ki ima možnost podaje pripomb na zapisnik v roku 14 dni od prejema zapisnika. Po prejemu pripomb oziroma po poteku roka za podajo pripomb na zapisnik se Združenje SAZOR ob upoštevanju okoliščin primera odloči, ali bo zoper subjekt začelo pravne postopke zaradi kršitve avtorske pravice pred pristojnimi organi po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah.«

Odgovori pravne službe GZS so javno objavljeni tudi na njihovi spletni strani, na povezavi: https://www.gzs.si/skupne_naloge/pravni_portal/vsebina/Sporazum-s-ko-SAZOR/Pogosta-vpra%C5%A1anja-in-odgovori.

Odgovore smo preverili tudi preko Združenja SAZOR, ki jih je ustno potrdil.

Pravni SOS združuje delo pravnih in davčnih strokovnjakov in vabimo vas, da preverite naše storitve pravnega ali davčnega svetovanjaNa voljo smo vam preko info@pravnisos.si ali telefona 051 368 812, preverite pa tudi ostale storitve, ki vam jih nudimo znotraj našega omrežja Pravni SOS.