Novosti pri sklepanju zakonske zveze v letu 2018

NOVOSTI ZA MLADOPOROČENCE

15.4.2017 je pričel veljati nov Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Določbe zakona se bodo pričele uporabljati različno, nekatere takoj, nekatere z letom 2018, nekatere pa šele leta 2019.

Dne 1.1.2018 so pričele veljati določbe, ki se nanašajo na sklenitev zakonske zveze. Večina določb o postopku in pogojih za sklenitev zakonske zveze ohranja stare določbe, dodaja pa nove določbe, ki predvsem omogočajo večjo svobodo ženinu in nevesti pri organizaciji in poteku obreda poroke.

 

  • PROSTOR POROKE

 

Stari družinski zakonik je posebej določal, da se zakonska zveza lahko sklene le v prostorih, za katere je bilo ugotovljeno, da izpolnjujejo vse pogoje, ki omogočajo slovesno sklenitev zakonske zveze. Z veljavo novega zakonika se zakonska zveza še vedno lahko sklene v prostorih, ki jih določi načelnik upravne enote, torej v uradnih prostorih. Za te prostore še vedno določena sredstva priskrbi država. Bodoča zakonca pa se lahko odločita, da bosta sklenila zakonsko zvezo na kateremkoli drugem kraju, vendar sta v tem primeru dolžna sama nositi stroške, ki jih organizacija obreda na izbrani lokaciji prinaša. Zakon določa, da lahko upravna enota še vedno zavrne vlogo za sklenite zakonske zveze, če je sklenitev slednje težko izvedljiva.

Zakon še vedno dopušča možnost sklenitve zakonske zveze izven uradnih prostorov in brez posebnega doplačila za bodoča zakonca, ki se ne moreta poročiti v uradnih prostorih. Te okoliščine se ugotavlja za vsak posamezen primer in zakon ne določa, katere okoliščine dopuščajo takšno vrsto sklenitve zakonske zveze.

 

  • PRIČE IN POOBLAŠČENCI

 

Do 1.1.2018 je bila za veljavno sklenitev zakonske zveze obvezna prisotnost dveh prič – za vsakega bodočega zakonca ena. To je mogoče tudi sedaj, novi zakon pa bodočima zakoncema dopušča, da se odločita za sklenitev zakonske zveze brez prič.

Novosti so tudi pri pooblaščencu za sklepanje zakonske zveze. Stari zakon je izjemoma dopuščal, da se zakonska zveza sklene ob prisotnosti enega bodočega zakonca ter pooblaščenca drugega bodočega zakonca, ki se sklenitve zakonske zveze izjemoma ni mogel udeležiti. Tu je šlo predvsem za primere hude bolezni. Po novem je takšen način sklenitve zakonske zveze nemogoč in morata tako biti prisotna oba bodoča zakonca.

 

  • POSTOPEK SKLENITVE ZAKONSKE ZVEZE

 

Novi družinski zakonik prinaša novost, da se zakonska zveza lahko sklene pred matičarjem, načelnikom upravne enote ali županom občine, na območju katere se sklepa zakonska zveza.

Novi zakon predvideva tudi dolžnost bodočih zakoncev, da se osebno prijavita pri upravni enoti, na območju katere nameravata skleniti zakonsko zvezo. Ob vložitvi prijave ju matičar opozori na pogoje za obstoj in veljavnost zakonske zveze ter na obveznosti in pravice, ki izhajajo iz zakonske zveze. V prijavi osebi izjavita, da svobodno sklepata zakonsko zvezo in da so izpolnjeni pogoji za veljavnost zakonske zveze.

Bodoča zakonca tudi nista več dolžna prilagati vseh dokazil o njunem stanu ter osebnih podatkih, temveč le dokazila o podatkih, ki jih upravna enota ne more pridobiti iz svojih evidenc (tako na primer ni potrebno več dostavljati rojstnega lista).

Aktualni Družinski zakonik uvaja novosti tudi pri parih, pri katerih je eden tuji državljan. V primeru, da matičar sumi, da želita osebi skleniti zakonsko zvezo samo z namenom, da bi tujec pridobil slovensko državljanstvo, dovoljenje za bivanje ali podobne pravice, se izvede poseben ugotovitveni postopek, preden se izda soglasje za sklenitev zakonske zveze.

 

  • PONOVNA SKLENITEV ZAKONSKE ZVEZE OB JUBILEJU

 

Veljavna zakonodaja ne določa, ob katerih obletnicah poroke je ponovna sklenitev možna, zato gre sklepati, da te omejitve ni in da se lahko zakonca kadarkoli odločita za ponovno sklenitev zakonske zveze. Zakonca se morata tudi v tem primeru prijaviti pri pristojnem matičarju ter poravnati znesek v višini 170 EUR. Tudi ta poročna slovesnost se izvede bodisi pred načelnikom upravne enote oz. od njega pooblaščeno osebo ali pristojnim županom.

Nova zakonodaja na področju sklepanja zakonske zveze se tako, kot rečeno, predvsem usmerja v to, da bodočima zakoncema omogoča organizacijo obreda čimbolj skladno z njunima željama in nazori.

Ne obremenjujte pa se preveč z izbiro prostora poroke ali z izbiro prič, raje se obremenjujte s pravo izbiro partnerja.

Za pravno pomoč in svetovanje smo vam na voljo preko info@pravnisos.si ali telefonu 051 368 812, preverite pa tudi ostale storitve pravnega ali davčnega svetovanja, ki vam jih nudimo znotraj našega omrežja Pravni SOS.