Nepravilno parkiranje v tujini

NEPRAVILNO PARKIRANJE V TUJINI IN NEZAKONITO PRIDOBLJENI OSEBNI PODATKI

Predvsem v poletnih mesecih je nepravilno parkiranje v že tako prezasedenih obalnih mestih že utečena navada. Prav tako to velja za počitniška naselja, ki zaradi izkoristka prostora nimajo predvidenih dovolj pakirnih mest. Nenapisano pravilo o tem, da države za plačilo kazni tujce terjajo samo za kazni, ki so višje od 150 EUR, z vse bolj poenotenim sistemom čezmejne izterjave dolga vse pogosteje ne velja več.

V zadnjem času smo mnogi Slovenci na dom dobivali opomine za plačilo neplačanih parkirnih kazni s strani družbe Euro Parking Collection plc (EPC) ali družbe Contractum ltd (brez predhodnega opomina slovenskega odvetnika).

Družbi sta s slovenskim odvetnikom sklenili ustni dogovor o pridobivanju informacij o osebah, ki so lastniki napačno parkiranih avtomobilov in ki niso poravnali kazni za nepravilno parkiranje. Slovenski odvetnik je tako podatke pridobil za večje število ljudi, tako rekoč »na zalogo« z namenom terjati vse, tudi tiste, ki so morebiti že poravnali globo. Zakon o odvetništvu v 10. členu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US in 46/16, v nadaljevanju ZOdv) sicer dovoljuje odvetniku pridobiti določene osebne podatke, vendar le za vsak posamičen primer, ne pa za večje število ljudi, proti katerim še ni jasno ali bo tekel postopek ali ne.

–  10. člen ZOdv

»Ne glede na določbe drugih zakonov, ki določajo posredovanje osebnih podatkov upravljavcem osebnih podatkov in uporabnikom osebnih podatkov, so državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil dolžni brez privolitve posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, brezplačno dati odvetniku podatke, ki jih potrebuje pri opravljanju odvetniškega poklica v posamični zadevi in to v roku 15 dni od dneva, ko prejmejo pisno zahtevo odvetnika.

Odvetnik nima pravice iz prejšnjega odstavka, če gre za osebne podatke, ki so na podlagi posebnih zakonskih določb dostopni le pooblaščenim organom.«

Informacijski pooblaščenec je 29.3.2017 zaključil raziskavo o tem ali so omenjene družbe prišle do osebnih podatkov upnikov na zakonit način.

V svojem mnenju je informacijska pooblaščenka povzela, da so bili podatki pridobljeni na nezakonit način, saj jih v skladu z 10. členom ZOdv lahko pridobi odvetnik le takrat:

»ko te podatke potrebuje pri opravljanju odvetniškega poklica v posamični zadevi. Ne sme pa te pravice uporabiti na način, da za stranko izključno pridobiva osebne podatke na zalogo, ne da bi imel pri tem že v času pridobivanja podatkov namen (in naročilo) opraviti konkretno dejanje odvetniškega zastopanja, za katerega potrebuje podatke. Dogovor med odvetnikom in njegovo stranko, da bo zanjo pridobil osebne podatke, stranka pa jih bo najprej uporabila sama in šele kasneje morda za posle morebitne nadaljnje izterjave najela tega odvetnika, ni skladen s pogoji 10. člena ZOdv. Pomeni namreč pridobivanje osebnih podatkov na zalogo in po nepotrebnem najmanj za vse tiste primere, ko do nadaljnjega zastopanja s strani odvetnika sploh ne bo prišlo, ker bodo npr. upniki dolgove poravnali.«

To pomeni, da so bili podatki pridobljeni na nezakonit način, kar pa še ne pomeni, da s tem tudi dolg za napačno parkiranje ne obstaja več. Oseba, ki je prejela opomin za plačilo, ga je torej dolžna poravnati oziroma če meni, da ga ni ali ga je že plačala ima možnost ugovarjati zoper takšen poziv.

Ste prejeli poziv za plačilo prekrška v tujini in bi mu želeli ugovarjati? Za pripravo ugovora nas kontaktirajte

Za pravno pomoč in svetovanje smo vam na voljo preko info@pravnisos.si ali telefonu 051 368 812, preverite pa tudi ostale storitve pravnega ali davčnega svetovanja, ki vam jih nudimo znotraj našega omrežja Pravni SOS.