Nekatere novosti iz Gradbenega zakona

Kako bomo pridobivali dovoljenje, gradili ali legalizirali po novem?

Gradbeni zakon se je začel uporabljati s 1.6.2018 in prinaša nekaj novosti, ki lahko pospešijo proces pridobivanja gradbenega dovoljenja, povečajo varnost kupcem novih nepremičnin ter omogočajo legalizacijo nedovoljenih objektov.

Kaj se je torej bistvenega spremenilo v primerjavi s prejšnjo zakonodajo na tem področju:

 

PRIDOBIVANJE GRADBENEGA DOVOLJENJA

 • Pred začetkom gradnje lahko pridobite zavezujočo predodločbo pri upravnem organu za gradbene zadeve, ki vam bo služila kot informacija ali bo lahko pridobljeno gradbeno dovoljenje.
 • Doseganja soglasja nadomeščajo mnenja, na podlagi katerih upravni organ za gradbene zadeve odloča o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja. Mnenjedajalec mora mnenje izdati v 15 dneh od prejema popolne zahteve za izdajo mnenja, razen če je v posebnem zakonu predpisan daljši rok. Pri nepopolni zahtevi za izdajo mnenja mnenjedajalec zahteva dopolnitev v desetih dneh od prejema zahteve, sicer se šteje, da je zahteva za izdajo mnenja popolna. Mnenje je lahko pozitivno ali negativno, nemogoče pa bo z njim zavlačevati.
 • Spreminja se postopek izdaje gradbenega dovoljenja, poenostavlja se tudi postopek pridobitve uporabnega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje bo mogoče dobiti tudi po skrajšanem postopku, če bo investitor predložil vso potrebno dokumentacijo, mnenja in dokaze. Postopek izdaje gradbenega dovoljenja in postopek presoje vplivov na okolje bosta odslej združena v en postopek.
 • Ne bo pa vam potrebno pridobivati gradbenega dovoljenja za gradnjo enostavnih in začasnih objektov, vzdrževanje objektov in za rušitev. Objekt lahko odstranite že na podlagi prijave začetka gradnje, kar precej odstopa od prvotne zakonodaje, ko ste morali za omenjeni poseg pridobiti gradbeno dovoljenje.
 • Gradbeno dovoljenje vam bo prenehalo veljati, če v roku petih let od pravnomočnosti dovoljenja kot investitor ne boste vložili popolne prijave začetka gradnje.

 

NADZOR

 • Opredeljena je vloga in odgovornost investitorja, projektanta, nadzornika in izvajalca. Za nadzor nad gradnjo bo skrbel nadzornik, ki bo moral biti pooblaščeni arhitekt ali inženir.
 • Za nadzor nad gradnjo, za katero ni predpisano gradbeno dovoljenje, bodo pristojne občine, v prehodnem obdobju jim bodo lahko pomagali tudi gradbeni inšpektorji.

 

POSTOPEK LEGALIZACIJE

 • Pri legalizaciji neskladnega objekta, zgrajenega pred uveljavitvijo zakona, pri katerem so odstopanja od gradbenega dovoljenja glede na zakon dopustna, vložimo zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja. Če pa objekt presega dopustna odstopanja od gradbenega dovoljenja po tem zakonu ali če je objekt nelegalen, morate v petih letih od uveljavitve zakona vložiti zahtevo za njegovo legalizacijo.
 • Če so bili nelegalni objekti zgrajeni pred letom 1998, je mogoče dobiti dovoljenje za objekt daljšega obstoja.
 • Legalizacija pa ni mogoča za objekte, ki so bili zgrajeni po 30. aprilu 2004, če ima objekt vpliv na okolje ali če gre za objekt, za katerega je obvezna presoja sprejemljivosti.

 

POSEBNE PREPOVEDI

Za nedovoljeni objekt ali neskladno uporabo objekta bodo veljale nekatere prepovedi:

 • izvedba komunalnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo,
 • vpisi in spremembe vpisov v zemljiški knjigi,
 • uporaba ali opravljanje gospodarskih ali drugih dejavnosti,
 • promet z njimi ali zemljišči, na katerih so,
 • overitve pogodb, sklepanje pravnih poslov, sklenitev kreditnih, zavarovalnih,
 • najemnih, zakupnih, delovršnih in drugih pravnih poslov ter
 • določitev hišne številke.

 

Prepovedi se bodo odredile z odločbo in ustrezne osebe (upravljavci, notarji, pooblaščeni inženirji in druge pristojne osebe) bodo morale pred izvedbo dejanj preveriti ali je za objekt izdano gradbeno dovoljenje, kadar je predpisano, in ali je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba o zgornji prepovedi. Zemljiškoknjižno sodišče mora po uradni dolžnosti vpisati v zemljiško knjigo zaznambo izrečenega inšpekcijskega ukrepa in posebnih prepovedi, kar bo zagotovo vplivalo na večjo varnost v prometu z nepremičninami.

Če potrebujete našo pravno ali davčno pomoč na področju nepremičnin, kliknite na »Kontaktirajte nas«, pišite na info@pravnisos.si ali nas pokličite na 051 368 812.  Preverite pa tudi ostale storitve pravnega ali davčnega svetovanja, ki vam jih nudimo znotraj našega omrežja Pravni SOS.