Ne zamudite rok za napoved dohodnine od dohodkov iz kapitala

Preverite vaše obveznosti za oddajo davčne napovedi

Napoved za odmero dohodnine morate oddati do 28.2. v tekočem letu, v kolikor ste pridobili določene dohodke iz kapitala v lanskem letu in sicer s prodajo vrednostnih papirjev, investicijskih kuponov, deležev, izvedenih finančnih instrumentov, zaradi obresti in dividend. Napoved morate oddati tudi v primeru doseženega dohodka iz oddajanja premoženja v najem. V nadaljevanju se ne posvečamo definiciji kaj je davčna osnova, temveč navajamo samo primere, ko vam napovedi ni potrebno oddati. Do obrazca lahko preprosto dostopate s klikom na posamezno napoved:

Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala (odsvojitve vrednostnih papirjev, drugih deležev ter investicijskih kuponov)

Napovedi ne vložijo zavezanci, ki so:

  • odsvojili dolžniške vrednostne papirje
  • odsvojili kapital (ki ni dolžniški vrednostni papir) po 15 letih imetništva
  • dosegli dobiček ali izgubo pri prvi odsvojitvi delnic ali deležev v kapitalu, pridobljenih v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij, v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij. Za prvo odsvojitev velja tudi prva odsvojitev podedovanih delnic ali deležev v kapitalu, ki jih je zapustnik pridobil v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij.
  • dosegli dobiček pri odsvojitvi investicijskih kuponov, ki jih je imetnik pridobil z zamenjavo delnic pooblaščene investicijske družbe, ali delnic investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske družbe, v postopku obveznega preoblikovanja pooblaščene investicijske družbe ali investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske družbe, v vzajemni sklad, ali v postopku obvezne oddelitve dela sredstev pooblaščene investicijske družbe v vzajemni sklad, in to v roku ter po predpisih, ki urejajo to področje, pod pogojem, da je zavezanec odsvojil investicijske kupone, ki jih je pridobil z zamenjavo delnic iz lastninskega preoblikovanja podjetij za te investicijske kupone.

Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

  • V napoved ne vpisujete podatkov o odsvojitvi izvedenega finančnega instrumenta, ki ste ga pridobili pred 15.7.2008. Napoved vloži le davčni zavezanec rezident, ki je v letu 2018 odsvojil izvedeni finančni instrument, pridobljen na dan 15.7.2008 ali kasneje.

Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

  • Davčni zavezanec, ki oddaja premično ali nepremično premoženje v najem osebam, ki se štejejo za plačnike davka, nima obveznosti napovedi tega dohodka.
  • Če ste dosegli dohodek iz najema skupnih prostorov v večstanovanjski stavbi (npr. hišniško stanovanje) preko upravnikov, niste dolžni vložiti napovedi.

Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz obresti na depozite pri bankah in hranilnicah v RS in državah EU

  • Če skupni znesek obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, doseženih v letu 2018, ne presega zneska 1.000 EUR, vam ni potrebno oddati napovedi.

Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah v RS in drugih državah članicah EU)

 in

Napoved za odmero dohodnine od dividend

  • Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen na denarne depozite pri bankah in hranilnicah) in napoved za odmero dohodnine od dividend mora davčni zavezanec vložiti, kadar obresti ali dividende izplača oseba, ki ni plačnik davka. V kolikor izplača oseba, ki je plačnik davka, vam napovedi za odmero dohodnine od obresti ali dividend ni potrebno vložiti.

Napoved se vloži preko portala edavki ali na predpisanih obrazcih. Več informacij lahko pridobitne na spletni strani FURS-a.

Kliknite na kontaktirajte nas, lahko nam pišete na info@pravnisos.si ali pa nas pokličite na 051 368 812, če potrebujete davčni nasvet oz.  davčno pomoč.