Mali davčni zavezanec in obveznost identifikacije za DDV

ATIPIČNI DAVČNI ZAVEZANEC

Kdo je atipični davčni zavezanec?

Gre za davčnega zavezanca, ki je identificiran za namene DDV zgolj za pridobivanje blaga znotraj Unije in/ali za čezmejno opravljanje storitev. Podatki o teh davčnih zavezancih so objavljeni tudi na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije (FURS), na seznamu davčnih zavezancev so označeni s črko »P«.

Za tovrstne davčne zavezance je značilno, da ne obračunavajo DDV od domačih dobav, nimajo pravice do odbitka DDV in tudi niso plačniki DDV po 76.a členu ZDDV-1. Atipični davčni zavezanci torej obračunavajo DDV samo od prejetih storitev ali blaga iz tujine, pri poslovanju v Sloveniji pa ga ne obračunavajo.

Kdaj postanem atipični davčni zavezanec?

  • če opravljam storitve davčnemu zavezancu, ki je iz druge države članice EU tudi če zaračunamo zavezancu za DDV samo 10 EUR – to pomeni, čim izstavimo račun zavezancu v EU z DDV identifikacijsko številko, se moramo prej registrirati kot atipični davčni zavezanec;
  • če prejemam storitev od drugega davčnega zavezanca, ki nima sedeža v Sloveniji (tudi on bi moral imeti ID številko za DDV);
  • če imam nabave blaga iz članice EU v tekočem koledarskem letu večje od 10.000 EUR – identifikacijsko številko je potrebno pridobiti pred pridobitvijo blaga, ki bi presegel mejo 10.000 EUR.

To velja za storitve, katerih kraj obdavčitve se določi v skladu s  25. členom ZDDV-1 (ko mora DDV plačati prejemnik storitve – splošno pravilo za davčnega zavezanca). Ne velja v primeru prodaje blaga ali storitev fizičnim osebam.

Za dodatno razumevanje glede obdavčitve pri prejemu storitev, velja naslednje FURS-evo pojasnilo:

»Mali davčni zavezanec, ki prejme storitve iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1, če te storitve opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, je plačnik DDV in se mora identificirati za namene DDV.

Obveznost obračuna DDV se nanaša tudi na malega davčnega zavezanca, ki prejme storitve iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1, če te storitve opravi mali davčni zavezanec iz druge države članice ali davčni zavezanec s sedežem izven Unije.

Malemu davčnemu zavezancu, ki ni identificiran za namene DDV, prejme pa storitve, ki so po določbah ZDDV-1 oproščene plačila DDV, se ni treba identificirati za namene DDV.«

Kaj moram storiti, da postanem atipični davčni zavezanec?

Na edavke moramo pravočasno oddati zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV – elektronski obrazec DDV-P2.

Katero klavzulo moramo napisati, ko izstavimo račun za opravljene storitve v EU?

DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 25. čl. ZDDV-1 – obrnjena davčna obveznost; DDV ni obračunan v skladu s 44. členom Direktive Sveta EU 2006/112/ES – obrnjena davčna obveznost. VAT is not charged according to the Article 44 of the Directive EU 2006/112/ES – reverse charge (for recipient).

Obveznosti atipičnega davčnega zavezanca:

  • vsak mesec oddaja DDV-O obrazca, tudi če v tem mesecu nismo imeli nobenega izdanega računa v EU (oddamo prazen obrazec);
  • tisti mesec, ko pa smo imeli izdane račune v EU, pa oddamo do 20. v mesecu za pretekli mesec tudi RP-O rekapitulacijsko poročilo, skupaj z DDV-O obrazcem, v katerega moramo obvezno vpisati tudi ID številko za DDV kupca iz EU. V primeru, da smo imeli izdane račune v EU končnim potrošnikom, torej nezavezancem za DDV, teh računov ne vključujemo v RP-O rekapitulacijsko poročilo in DDV-O obrazec.

 

Pomembni členi v zvezi z atipičnim davčnim zavezancem iz ZDDV-1:

5. člen

(definicija)

(1) »Davčni zavezanec« je vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost, ne glede na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti.

(2) »Ekonomska dejavnost« iz prvega odstavka tega člena obsega vsako proizvodno, predelovalno, trgovsko in storitveno dejavnost, vključno z rudarsko, kmetijsko in poklicno dejavnostjo. Ekonomska dejavnost obsega tudi izkoriščanje premoženja in premoženjskih pravic, če je namenjeno trajnemu doseganju dohodka.

25. člen

(splošna pravila)

(1) Kraj opravljanja storitev, ki jih prejme davčni zavezanec, ki deluje kot tak, je kraj, kjer ima ta davčni zavezanec sedež svoje dejavnosti. Če so te storitve opravljene v stalni poslovni enoti davčnega zavezanca, ki ni v kraju, kjer ima sedež svoje dejavnosti, je kraj opravljanja teh storitev kraj, kjer ima ta davčni zavezanec stalno poslovno enoto. Če takega sedeža ali take stalne poslovne enote ni, je kraj opravljanja storitev kraj, kjer ima davčni zavezanec, ki prejme te storitve, stalno oziroma običajno prebivališče.

(2) Kraj opravljanja storitev, ki jih prejme oseba, ki ni davčni zavezanec, je kraj, kjer ima izvajalec storitev sedež svoje dejavnosti. Če so te storitve opravljene iz stalne poslovne enote izvajalca, ki ni v kraju, kjer ima izvajalec sedež svoje dejavnosti, je kraj opravljanja teh storitev kraj, kjer ima izvajalec storitev stalno poslovno enoto. Če takega sedeža ali take stalne poslovne enote ni, je kraj opravljanja storitev kraj, kjer ima izvajalec storitev stalno oziroma običajno prebivališče.

78. člen

(obveznost prijavljanja)

(1) Vsaka oseba mora davčnemu organu prijaviti kdaj začne opravljati dejavnost kot davčni zavezanec, in predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV. Davčni zavezanec mora davčnemu organu prijaviti tudi vsakršno spremembo v zvezi z dejavnostjo in prenehanje opravljanja dejavnosti.

(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena mora vsak davčni zavezanec, ki ima sedež v Sloveniji in opravlja storitve na ozemlju druge države članice, za katere je plačnik DDV v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES izključno prejemnik storitev in vsak davčni zavezanec, za katerega se na ozemlju Republike Slovenije opravijo storitve, za katere je v skladu s 3. točko prvega odstavka 76. člena dolžan plačati DDV, predložiti davčnemu organu zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV.

Kdaj moram postati navaden oz. obvezen DDV zavezanec?

  • ko presežem obdavčljivi promet nad 50.000 EUR v zadnjih 12 mesecih (ne 12 mesecev v koledarskem letu);
  • če opravljam kmetijsko ali gozdarsko dejavnost in sem v zadnjih 12 mesecih presegel 7.500 EUR (ne 12 mesecev v koledarskem letu);
  • če imam dobave v EU, v tekočem koledarskem letu večje od 10.000 EUR;

Ko postanem navaden oz. obvezen DDV zavezanec, moram začeti zaračunavati predpisan DDV domačim kupcem in fizičnim osebam iz druge države članice EU. Prodaja drugemu zavezancu v drugo državo članico EU pa je še vedno brez DDV. Hkrati z registracijo zavezanci pridobijo tudi pravico do odbitka vstopnega DDV.

Potrebujete davčno pomoč? Poiščite davčni nasvet pri našem davčnem svetovalcu, kontaktirajte nas.

Za pravno pomoč in svetovanje smo vam na voljo preko info@pravnisos.si ali telefonu 051 368 812, preverite pa tudi ostale storitve pravnega ali davčnega svetovanja, ki vam jih nudimo znotraj našega omrežja Pravni SOS.