Lastnik nepremičnine brez pravic za odjavo stalnega prebivališča najemnika

TEŽAVE PRI PRIJAVI STALNEGA PREBIVALIŠČA NAJEMNIKA

Prijava stalnega prebivališča povzroča nemalo težav lastnikom nepremičnin – najemodajalcem, saj Zakon o prijavi prebivališča omogoča enostavno prijavo stalnega prebivališča najemniku, hkrati pa po poteku najemne pogodbe onemogoča lastniku odjavo le tega.

Za prijavo stalnega prebivališča zadostuje, da ima slovenski državljan ali tujec pravico prebivanja na naslovu, ki ga prijavlja. Dokaz o tem je izjava o njegovem lastništvu ali solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika, solastnika ali stanodajalca. Tujec pa mora imeti tudi dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji.

V praksi se torej dogaja, da najemnik lahko na upravi enoti  prijavi stalno prebivališče celo na podlagi trimesečne najemne pogodbe, kljub temu, da termin stalno prebivališče pomeni naslov, na katerem posameznik stalno prebiva, in je ta naslov središče njegovih življenjskih interesov, kar se presoja na podlagi njegovih družinskih, partnerskih, delovnih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, da med posameznikom in naslovom, kjer živi, obstajajo tesne in trajne povezave. Upravna enota  ni zadolžena za vsakokratno preverjanje dokaza o lastništvu nepremičnine, saj zakon pravi: ”Upravna enota v uradnih evidencah preveri podatek o lastništvu oziroma solastništvu, če je to potrebno.”  Zlorabam so po našem mnenju odprta vrata, če upravne enote zaradi previdnosti kljub temu ne preverjajo vsake izjave o lastništvu nepremičnin.

Lastnik, solastnik ali stanodajalec, ki posamezniku dovoli bivati na naslovu, ne sme omejevati posameznikove prijavne obveznosti – stalnega ali začasnega bivališča. Najemodajalec in najemnik se lahko kljub temu v pogodbi o najemu stanovanja dogovorita, da bo najemnik prijavil začasno prebivališče in ne stalnega prebivališča. Še bolje je, da kot najemodajalec sami poskrbite za ustrezno prijavo. V prilogi imate na voljo vzorec najemne pogodbe. IKONA_PRILOGA_MALA Najemna pogodba za stanovanje – vzorec Pravni SOS

Stalno prebivališče posamezniku preneha z njegovo prijavo na novo stalno prebivališče, s prijavo stalnega naslova v tujini, s smrtjo posameznika in na podlagi odločbe upravne enote v postopku ugotavljanja stalnega prebivališča.

Če ste se že znašli v težavah in najemnik po odselitvi iz stanovanja in poteku najemne pogodbe ni v ustreznem roku prijavil stalnega prebivališča na drugem naslovu, ne morete kot najemodajalec oz. lastnik nepremičnine odjaviti najemnika, lahko pa pri upravni enoti sprožite postopek ugotavljanja stalnega prebivališča. Upravna enota mora namreč že po uradni dolžnosti začeti s postopkom ugotavljanja stalnega prebivališča, če dvomi, da posameznik stalno prebiva na naslovu prijavljenega stalnega prebivališča.

Ugotovitveni postopek vključuje zbiranje dejstev in dokazov, razgovore s pričami in ugotavljanje dejanskega prebivališča posameznika, zato se lahko časovno zavleče. Nedvoumno gre zopet za nesmiselno administriranje in izgubo časa vseh vključenih v te postopke, saj bi bil postopek popolnoma odveč, če bi prepustili možnost odjave stalnega prebivališča lastniku nepremičnine oz. najemodajalcu, ki bi lahko upravnemu organu predočil v dokaz zapadlo najemno pogodbo.

Pravne in davčne nasvete v zvezi z najemom nepremičnin vam nudimo na info@pravnisos.si ali po telefonu 051 368 812. Preverite pa tudi ostale storitve pravnega ali davčnega svetovanja, ki vam jih nudimo znotraj našega omrežja Pravni SOS.