Konkurenčna klavzula in konkurenčna prepoved

Kakšna je osnovna razlika med konkurenčno klavzulo in konkurenčno prepovedjo

Tako konkurenčna prepoved kot konkurenčna klavzula definirata eno pomembnejših delavčevih dolžnosti – da ne konkurira svojemu delodajalcu (t.i prepoved konkurence). V nadaljevanju podajamo osnovne razlike med njima, ki izhajajo iz časa njune veljavnosti, pogojev veljavnosti in njune obličnosti.

Konkurenčno prepoved definira 39. člen Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1), ki pravi, da med trajanjem delovnega razmerja delavec ne sme brez pisnega soglasja delodajalca za svoj ali tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo dejansko opravlja delodajalec in pomenijo ali bi lahko pomenili za delodajalca konkurenco.

Delavec ne sme opravljati konkurenčne dejavnosti na noben način, z nobenim pogodbenim razmerjem, niti ne na črno. Konkurenčna prepoved velja za vse zaposlene, tudi če delodajalec tega ne vključi v pogodbo o zaposlitvi.

V primeru, da prekršite konkurenčno prepoved, vas lahko delodajalec tudi odpusti, od vas pa lahko terja tudi povrnitev škode.

Konkurenčno klavzulo pa ureja 40. – 42. člen ZDR-1, ki je v nasprotju s konkurenčno prepovedjo, pogodbeno urejena med zaposlenim in delodajalcem in velja za čas po prenehanju delovnega razmerja pri delodajalcu. Tako lahko delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi dogovorita prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja pri delodajalcu, če delavec pri svojem delu ali v zvezi s svojim delom pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze. Konkurenčna klavzula mora biti nujno sklenjena v pisni obliki, drugače ne velja.

Dogovori se lahko največ za obdobje dveh let po prenehanju delovnega razmerja pri delodajalcu, vendar ne sme izključiti možnosti primerne zaposlitve delavca. ZDR-1 namreč določa, da mora delodajalec za ves čas spoštovanja prepovedi mesečno izplačevati denarno nadomestilo, če spoštovanje konkurenčne klavzule onemogoča delavcu pridobivati zaslužek, ki je primerljiv delavčevi prejšnji plači.

Za veljavnost konkurenčne klavzule je nujna določitev denarnega nadomestila za spoštovanje konkurenčne klavzule. Če ta v pogodbi ni določena, konkurenčna klavzula ne velja.

Konkurenčna klavzula se lahko sklepa tudi v pogodbah o zaposlitvi za določen čas, predvsem v pogodbah za vodilne delavce, poslovodne osebe, prokurista ali v pogodbah za določen čas za opravljanje projektna dela.

V kolikor delavec ne spoštuje dogovorjene konkurenčne klavzule, se običajno v pogodbi o zaposlitvi določi tudi pravica delodajalca za povrnitev ugotovljene škode ali pa pogodbena kazen za nespoštovanje le te. Običajno je v pogodbah o zaposlitvi tudi navedena možnost, da se lahko delodajalec in delavec sporazumno dogovorita o prenehanju veljavnosti konkurenčne klavzule ali njenem skrajšanju.

Se vam postavljajo dodatna vprašanja v zvezi z konkurenčno prepovedjo ali konkurenčno klavzulo v vaši pogodbi o zaposlitvi? Se sprašujete ali vaša popoldanska dejavnost pomeni kršenje konkurenčne prepovedi?

Za pravno pomoč in svetovanje smo vam na voljo preko info@pravnisos.si ali telefonu 051 368 812, preverite pa tudi ostale storitve pravnega ali davčnega svetovanja, ki vam jih nudimo znotraj našega omrežja Pravni SOS.