Insolventnost

Institut postopka osebnega stečaja in postopka odpusta obveznosti

Stanje insolventnosti nastopi takrat kadar imajo bodisi fizične ali pravne osebe težave s plačilno sposobnostjo. Šteje se, da posameznik v nekem daljšem časovnem obdobju ni sposoben poravnati vseh obveznosti oz., da dolgovi presegajo vrednost celotnega premoženja. Zakonsko je insolventni dolžnik opredeljen kot fizična ali pravna oseba nad katero se začne postopek zaradi insolventnosti.

Poznamo različne postopek zaradi insolventnosti, in sicer:

 • postopek prisilne poravnave,
 • postopek poenostavljene prisilne poravnave,
 • stečajni postopek nad pravno osebo,
 • postopek osebnega stečaja,
 • postopek stečaja zapuščine.


INSOLVENTNOST IN RAZLOGI ZA OSEBNI STEČAJ

Institut osebnega stečaja je pravna rešitev, ki je namenjena zaščiti insolventnih posameznikov, ki se znajdejo v finančnih težavah in niso sposobni poplačati svojih dolgov. V socialnem smislu je to nedvomno reševanje nekega družbenega problema socialne države in pomoč tistim, katerim bi plačevanje dolgov ogrožalo njihovo socialno varnost, ali socialno varnost celotne družine.

Insolventnim posameznikom je z postopkom omogočeno, da zaščitijo svoje premoženje pred prisilno izterjavo s strani upnikov in pričnejo s svežim finančnim začetkom. Tako je posameznikom omogočena rehabilitacija posameznika in nek nov začetek. Nadalje je zagotovljen okvir, v katerem se dolgovi posameznika porazdelijo po načelu enakopravnega obravnavanja upnikov, na pošten ter transparenten način. Osebni stečaj posledično vpliva tudi na preprečevanje dolgoročnih finančnih težav, saj posameznikom omogoča poplačilo dolgov, tudi tistih, katerih sami ne uspejo poplačati. Razlog vstopa v postopek osebnega stečaja pa je tudi hitrejša rekonstrukcija neizkušenih podjetnikov. Neizkušenost posameznika lahko zelo vpliva na sklepanje slabih poslov, ki posledično privedejo do insolventnosti, pri čemer je osebni stečaj pravna pomoč pri hitrejšem reševanju poslovnih težav in vnovični vzpostavitvi poslovanja. Velik vpliv pa ima osebni stečaj na socialno življenje stečajnega dolžnika. Ne glede na pravice, pa institut povzroča pri dolžniku stres,  zmanjšanje življenjskega standarda, izgubo stanovanja, izgubo delovnega mesta in slabše možnosti za zaposlitev.

Kljub podrobnejši predstavitvi socialnega vidika stečajnega dolžnika, pa je potrebno razumeti tudi ureditev medsebojnih razmerij upnikov do dolžnikov, saj so obravnavani enakovredno z namenom zaščite šibkejših. V postopku osebnega stečaja se izvrši generalna ”izvršba”, ki zajema vse terjatve upnikov do dolžnika, pri čemer se izplačujejo enako razdelno. Načela postopka osebnega tečaja tako omogočajo enakovredno poplačilo vseh upnikov in preprečujejo uporabe načela prioritete, ki se uporablja v obligacijskem pravu. Razlogi in namen celotnega postopka je opredeljen v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Zakon prav tako določa, da terjatve upnikov, v delu, ki niso bile poplačane iz razdelitvene mase stečajnega dolžnika ne prenehajo in jih lahko upniki uveljavljajo proti stečajnemu dolžniku tudi po koncu postopka osebnega stečaja, v koliko zakon ne določa drugače.

INSTITUT POSTOPKA OSEBNEGA STEČAJA

ZFPPIPP je zasnovan tako, da se splošne določbe uporabljajo za vse insolvenčne postopke. Določbe postopka osebnega stečaja so zbrane v oddelkih med 5.1. do 5.11., pri čemer oddelek 5.11. zajema posebne določbe. Nadalje ZFPPIP ureja tri področja in sicer finančno poslovanje pravnih oseb, postopek zaradi insolventnosti nad pravnimi in fizičnimi osebami ter postopek prisilnega prenehanja pravnih oseb.

Postopek osebnega stečaja mora vedno slediti petim načelom, in sicer :

 • načelo enakega obravnavanja upnikov,
 • načelo zagotavljanja najboljših pogojev za poplačilo upnikov,
 • načelo hitrosti postopka,
 • načelo koncentracije in
 • načelo omejevanja tveganj.

Načelo enakega obravnavanja upnikov se v praksi in v stečajnem postopku uresničuje s pravili o vrstnem redu plačil navadnih terjatev in razdelitvi stečajne mase med upnike. Načelo zagotavljanja najugodnejšega pogojev za poplačilo upnikov se uresničuje s pravili o prodaji premoženja stečajnega dolžnika in določanja prodajnih cen preko licitacijskih postopkov. Postopek se po načelu hitrosti postopka mora voditi brez potrebnega zavlačevanja ter s tem slediti načelu čim manjših stroškov postopka. Načelo koncentracije je zajeto v obveznosti prijav terjatev upnikov v stečajno maso, sicer terjatev preneha.

INSTITUT POSTOPKA ODPUSTA OBVEZNOSTI

Vse do izdaje sklepa o končanju postopka osebnega stečaja ima stečajni dolžnik pravico vložiti predlog za odpust obveznosti, ki mu daje pravico odpusta dolga v delu, ki ni bil poplačan v postopku stečajnega postopka. Institut odpusta obveznosti se vloži lahko le na predlog in se tako zahteva aktivno ravnanje stečajnega dolžnika. Ker gre za pravno dobroto, pa ne sme obstajati ovira za odpust, in sicer:

 • da dolžnik ni pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu,
 • da dolžnik ni dal neresnične podatke, ki jih davčni organ potrebuje za pobiranje davkov,
 • da dolžnik ni prevzemal obveznosti, ki so nesorazmerne z njegovim premoženjskih stanjem,
 • ni še minilo 10let odkar se je pravnomočno zaključil postopek odpusta obveznosti,
 • če je izpolnil plačilo iz 399. člena ZFPPIPP,
 • če je izpolnil vse svoje obveznosti v celoti iz 23. člena ZFPPIPP-a.

Postopek odpusta obveznosti ima v primerjavi s postopkom osebnega stečaja večje pravne učinke na socialni vidik stečajnega dolžnika. Gre za večji poseg v posameznikovo celoto in zato terja večjo socialno varnost dolžnika. Nadzor, pravila in omejitve tekom preizkusne dobe povzročajo stečajnemu dolžniku velike pravne in moralne učinke v socialnem svetu. Ogrožena je njegova finančna stabilnost kot tudi finančna stabilnost celotne družine.

Če potrebujete pravno pomoč oz. pravno svetovanje, smo vam na voljo preko info@pravnisos.si ter telefona 051 368 812. Vodimo vas lahko namreč čez celotni postopek osebnega stečaja ali postopka odpusta obveznosti, s svetovalko z dolgoletnimi izkušnjami na tem področju.