Davek od premoženja

Davek od premoženja in lestvica

FURS je v zadnjih dveh letih pričel intenzivneje preverjati, kdo je zavezanec za davek na premoženje med fizičnimi osebami. Davek od premoženja ureja Zakon o davkih občanov, ki velja že več kot 30 let, pa vendar malo Slovencev ve kaj več o njem. Država se v preteklosti ni kaj dosti ukvarjala s pobiranjem tega davka, vse večje socialne pravice pa so terjale spremembe, da bo zanje dovolj finančnih virov.

Davek od premoženja plačujejo fizične osebe (lastnik oz. uživalec), ki poseduje stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže (v nadaljnjem besedilu: stavbe) ter prostore za počitek oziroma rekreacijo. Davek se plačuje ne glede na to ali lastnik oziroma uživalec uporablja premoženje sam ali ga daje v najem. V primeru solastništva stavbe se vrednost stanovanjske površine deli v sorazmerju s solastniškimi deleži.

Osnova za davek od premoženja se zniža za znesek, ki ustreza vrednosti 160 m2 stanovanjske površine. Davčna osnova se zniža pod pogojem, da je lastnik ali njegovi ožji družinski člani oziroma uživalec v letu pred letom, za katero se davek odmerja, stalno bival v stanovanjskih prostorih. Za ožje družinske člane se štejejo zakonec, otroci in posvojenci lastnika. Ne štejejo starši lastnika oz. uživalca. Zavezanec mora vložiti napoved v 15 dneh od pridobitve nepremičnine ne glede na to ali zavezanec izpolnjuje pogoje za olajšavo ali ne. Davčni organ je namreč tisti, ki v postopku odmere davka od premoženja ugotavlja ali je zavezanec upravičen do te olajšave.

Stopnje davka od premoženja za leto 2023 znašajo za:

a) stavbe

Od vrednosti EUR Znaša davek
Nad Do EUR  % EUR
9.617,06 0,10
9.617,06 53.428,11 9,62 + 0,20 nad 9.617,06
53.428,11 106.856,19 97,24 + 0,30 nad 53.428,11
106.856,19 160.284,33 257,52 + 0,45 nad 106.856,19
160.284,33 213.712,42 497,95 + 0,65 nad 160.284,33
213.712,42 275.536,34 845,23 + 0,85 nad 213.712,42
275.536,34 1.270,73 + 1,00 nad 275.536,64

 

b) prostore za počitek in rekreacijo

Od vrednosti EUR Znaša davek
Nad Do EUR  % EUR
9.617,06 0,20
9.617,06 53.428,11 19,23 + 0,40 nad 9.617,06
53.428,11 106.856,19 194,47 + 0,60 nad 53.428,11
106.856,19 160.284,33 515,04 + 0,80 nad 106.856,19
160.284,33 213.712,42 942,47 + 1,00 nad 160.284,33
213.712,42 275.536,34 1.476,75 + 1,25 nad 213.712,42
275.536,34 2.249,55 + 1,50 nad 275.536,34

 

c) poslovne prostore

Od vrednosti EUR Znaša davek
Nad Do EUR  % EUR
9.617,06 0,15
9.617,06 53.428,11 14,43 + 0,35 nad 9.617,06
53.428,11 106.856,19 167,77 + 0,55 nad 53.428,11
106.856,19 160.284,33 461,62 + 0,75 nad 106.856,19
160.284,33 213.712,42 862,33 + 1,00 nad 160.284,33
213.712,42 1.396,61 + 1,25 nad 213.712,42

 

Za poslovne prostore, ki jih lastnik oziroma uživalec ne uporablja za opravljanje dejavnosti in jih tudi ne daje v najem za navedeni namen, se stopnje davka povečajo za 50%.

Davek od premoženja, ki se plačuje na posest stavb, se ne plačuje:

  1. od kmetijskih gospodarskih poslopij;
  2. od poslovnih prostorov, ki jih lastnik oziroma uživalec uporablja za opravljanje dejavnosti;
  3. od stanovanjskih stavb zavezancev davka iz kmetijstva, ki so sami ali njihovi družinski člani pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi dohodkov iz kmetijstva;
  4. od stavb, ki so razglašene za kulturni ali zgodovinski spomenik;
  5. od stavb, ki se iz objektivnih razlogov ne morejo uporabljati.

Davka od premoženja, so začasno oproščeni prvi lastniki novih stanovanjskih hiš oziroma stanovanj in garaž, in sicer za deset let. Za prvega lastnika se šteje tudi tisti, ki je tako stavbo podedoval, vendar le v obsegu pravic, ki jih je imel prvi lastnik. Oprostitev se prizna tudi za popravljene in obnovljene stanovanjske hiše oziroma stanovanja in garaže, če se je zaradi popravila ali obnove vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja ali garaže povečala za več kot 50%. Začasne oprostitve davka se ne more priznati za prostore za počitek oziroma rekreacijo, pa tudi ne za poslovne prostore, četudi so sestavni del stanovanjske stavbe. Začasno oprostitev uveljavlja zavezanec z vlogo, ki jo vloži pri davčnem organu.

Zavezancu z več kot tremi družinskimi člani, s katerimi je v letu pred letom, za katero se odmerja davek, stalno prebival v lastni stanovanjski hiši ali stanovanju, se odmerjeni davek zniža za 10% za četrtega in vsakega nadaljnjega družinskega člana.

Davčni zavezanec mora vložiti napoved za odmero davka od premoženja v 15 dneh od pridobitve stavbe (z nakupom, dedovanjem, podaritvijo, izdaje dovoljenja za uporabo) pri finančnem uradu, kjer nepremičnina leži. Za vsako nepremičnino je treba vložiti samostojno napoved. Za odmero davka od premoženja od stanovanjskih prostorov, prostorov za počitek oziroma rekreacijo in garaže mora zavezanec vložiti Napoved odmero davka od premoženja – stanovanjski prostori, prostori za počitek oziroma rekreacijo in garaže. Za odmero davka od premoženja od poslovnih prostorov mora zavezanec vložiti Napoved odmero davka od premoženja – poslovni prostori.

Podatke, navedene v napovedi, ki jo vloži zavezanec ob pridobitvi stavbe, upošteva davčni organ pri odmeri davka od premoženja za vsa nadaljnja odmerna leta, dokler zavezanec ne sporoči morebitnih sprememb, ki vplivajo na višino davčne obveznosti oziroma dokler ne odsvoji stavbe in ni več davčni zavezanec.

Vir: FURS

Za pravno in davčno pomoč smo vam na voljo preko info@pravnisos.si ali telefona 051 368 812, preverite pa tudi ostale storitve pravnega ali davčnega svetovanja, ki vam jih nudimo znotraj našega omrežja Pravni SOS.