Čezmejno izvajanje storitev po novem

Spremembe pri napotitvi delavcev v tujino

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS) se začne uporabljati s 1.1.2018. Določa pogoje, pod katerimi lahko pravne in fizične osebe, s sedežem v Republiki Sloveniji, začasno izvajajo storitve v drugi državi članici EU ter hkrati pogoje kako lahko pravne in fizične osebe, s sedežem v drugi članici EU, začasno opravljajo storitve v Sloveniji. Omenjeni zakon velja tudi za primere začasnega opravljanja storitev v državah članicah Evropskega združenja za prosto trgovino oziroma iz njih. Ne uporablja pa se za primer običajnega opravljanja dejavnosti v dveh ali več državah članicah EU ter za čezmejno izvajanje storitev pomorščakov.

V zakonu se pod pojmom čezmejnega izvajanja storitev razume zgoraj omenjeno dejavnost delodajalca ali samozaposlene osebe v drugi državi članici EU, ki se opravlja začasno, pri čemer se ohranja vključitev v ustrezna socialna zavarovanja v državi članici EU, kjer ima delodajalec ali samozaposlena oseba sedež.

Slovenski delodajalec lahko to čezmejno storitev opravlja samo, če izpolnjuje nekatere pogoje in sicer, da običajno opravlja dejavnost v Sloveniji, ne krši delovnopravne zakonodaje, izvaja storitev v okviru svoje registrirane dejavnosti ter napoteni delavec običajno ne opravlja dela v državi napotitve.

Zakon tudi podrobneje opredeljuje izpolnjevanje posameznih pogojev ter obveznosti delodajalca, ki mora pod kazensko in materialno odgovornostjo izjaviti, da v Sloveniji dejansko običajno opravlja dejavnost.

Delodajalec mora v času napotitve delavca v tujino zagotavljati pravice v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo ali drugih aktov s splošno veljavnostjo oz. veljavnostjo na ravni dejavnosti, ki velja v državi napotitve. V tem primeru govorimo o spoštovanju delovnega časa, odmorov, počitka, nočnega dela, minimalnega letnega dopusta, plače, varnosti in zdravja pri del, posebnega varstva delavcev in zagotavljanja enakopravnosti, če je to za delavca ugodneje.

Delodajalec oziroma samozaposlena oseba mora pred pričetkom izvajanja storitve pridobiti potrdilo A1, ki potrjuje, da se za napotenega delavca še naprej uporabljajo predpisi o socialni varnosti države članice EU, v kateri ima delodajalec oz. samozaposlena oseba sedež.

Potrdilo A1 pridobite preko ZZZS, ki poleg izdaje in razveljavitve A1, nudi tudi administrativno pomoč. Delodajalec in napoteni delavec morata ZZZS obveščati o spremembah glede napotitve, če napotitev sploh ni bila izvedena ali je bila predčasno zaključena.

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev ureja tudi pogoje za izdajo potrdila A1, njegov postopek ter podrobneje določa pogoje čezmejnega izvajanja storitev tujih delodajalcev in tujih samozaposlenih oseb v Sloveniji.

Posebej vas opozarjamo na subsidiarno odgovornost pogodbenika v prvem odstavku in uporabnika storitve v tretjem odstavku 16. člena, v primeru neizplačanih plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja.

Za pravno pomoč in svetovanje smo vam na voljo preko info@pravnisos.si ali telefonu 051 368 812, preverite pa tudi ostale storitve pravnega ali davčnega svetovanja, ki vam jih nudimo znotraj našega omrežja Pravni SOS.