Podjetja

Zavedamo se, da imate podjetniki drugačne, pogosto zahtevnejše potrebe s področja prava in davčne optimizacije. Strokovnjaki pri Pravnem SOS vam bomo zato omogočili posamično pravno ali davčno pomoč v obliki svetovanja ali priprave dokumentacije na spodaj naštetih področjih. Sodelujemo tudi z javnim sektorjem na področju javnega naročanja. Pravna svetovanja pa izvajamo tudi za daljša časovna obdobja, in sicer po dogovoru z vami v okviru mobilne pravne pisarne, ki vam omogoča ugodnejše sodelovanje v obliki plačila dogovorjenega mesečnega pavšala.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 • opravljanje del in nalog pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov
 • analiza odstopanj in predlog ustreznih prilagoditev Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov
 • priprava Pravilnika o varstvu osebnih podatkov in Politike varovanja osebnih podatkov
 • priprava Pogodbe o varstvu in obdelavi osebnih podatkov s pogodbenimi partnerji (obdelovalci podatkov)
 • priprava obrazca Privolitev zaposlenega za obdelavo dodatnih osebnih podatkov in predlog Aneksa k pogodbi o zaposlitvi
 • predlog Evidence obdelav osebnih podatkov
 • predlog Soglasja za različne namene obdelovanja osebnih podatkov (neposredno trženje, e-knjiga,…)
 • pregled in posodobitev notranjih aktov
 • priprava vseh notranjih aktov
 • usklajevanje pridobivanja ustreznih dovoljenj od tretjih oseb (npr. izdelava ocene tveganja na področju varnosti in zdravja pri delu, požarna varnost, organizacija potrebnih izobraževanj v sodelovanju z zunanjimi sodelavci …), priprava specifičnih notranjih aktov, ki jih od delodajalca zahtevajo kolektivne pogodbe
 • priprava akta o ustanovitvi
 • priprava dokumentacije, ki je potrebna za ustanovitev družbe, podružnice ali poslovalnice
 • priprava pogodb in dostopov do pogodb
 • proučitev pogodb in svetovanje pri interpretaciji pogodbenih določil
 • svetovanje pri pravni ureditvi pravnih razmerij

NOTRANJI AKTI in POGODBE

DELOVNO PRAVO

 • priprava pogodb o zaposlitvi za vse vrste zaposlitev
 • priprava dokumentacije ter pravno svetovanje ob prenehanju delovnega razmerja
 • svetovanje glede tolmačenja določb kolektivne pogodbe in delovne zakonodaje
 • pravno svetovanje v zvezi z vašo individualno pogodbo
 • pravna pomoč pri pripravi dokumentacije za disciplinske ukrepe delavcu
 • tolmačenje konkurenčne klavzule
 • priprava vse potrebne dokumentacije za prenos opravljanja dejavnosti na naslednika
 • priprava dokumentacije za pridobitev statusa mladega prevzemnika kmetij

PRENOS OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI NA NASLEDNIKA

STATUSNE SPREMEMBE DRUŽBE

 • sprememba dejavnosti družbe
 • sprememba pravne oblike družbe (npr. preoblikovanje iz s. p. v d. o. o.)
 • pregled vaših računov, poslovanja in svetovanje glede davčne optimizacije
 • reševanje tekoče davčne problematike in sodelovanje v davčnih postopkih
 • davčno svetovanje pri izbiri oblike poslovanja ali statusnih preoblikovanjih
 • svetovanje pri poslovanju s tujino
 • ostalo davčno svetovanje

DAVČNO SVETOVANJE

PRIDOBITEV SOFINANCIRANJA – RAZPISI

 • v sodelovanju z vami pripravimo projektno dokumentacijo za prijavo na sofinanciranje s strani države ali druge razpise
 • pripravimo dokumentacijo za ugodnejše sofinanciranje s strani države in za pridobitev državne pomoči zaradi nesreč, vremenske ujme ali iz sklada za razvoj določenih panog in/ali pokrajin
 • pripravimo dokumentacijo za prijavo družbe na razpise za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi s strani evropskih skladov
 • svetujemo in pregledujemo že pripravljeno projektno dokumentacijo ter predlagamo popravke in optimizacijo prijave za razpis
 • sodelujemo pri izvedbi ali nadzoru javnih naročil
 • nudimo celovito pravno pomoč tujim podjetjem v Sloveniji
 • prevajamo pravna besedila med angleščino, nemščino in slovenščino
 • preverjamo tudi pravno ali davčno okolje v tujini za potrebe slovenskih podjetij
 • nudimo pravno pomoč pri predlogu za izvršbo v Sloveniji in svetujemo pri pripravi in vložitvi predloga za izvršbo v tujini

OSTALO

UGODNE STORITVE

49 €

 • manj zahtevno pravno mnenje
 • vnaprej pripravljeni osnutki določenih pogodb
 • priprava pooblastil
 • enostavno davčno svetovanje s področja DDV, dohodnine, davka od pravnih oseb
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 5 strani ali 2 srednje težavni)

99 €

 • srednje zahtevno pravno in davčno mnenje
 • srednje zahtevna priprava pogodbe
 • srednje zahtevno svetovanje glede izvršbe
 • pravno svetovanje pri prekršku
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 9 strani oz. do 5 srednje težavnih)

149 €

 • zahtevno pravno in davčno mnenje
 • priprava notranjih aktov družbe
 • zahtevna priprava pogodbe
 • pravni nasvet glede oporoke
 • ugovor na sklep o izvršbi
 • zahteven ugovor na prekršek
 • razlaga evropske zakonodaje
 • davčna pomoč pri mednarodnem poslovanju
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 12 strani oz. do 7 srednje težavnih)

249 €

 • zelo zahtevna pravna mnenja
 • priprava zelo zahtevnih pogodb, specifičnih pogodb (prenos dolga, prevzem dolga)
 • celovita priprava vseh notranjih aktov družbe
 • pravna mnenja o delitvi premoženja pravne osebe
 • pravno svetovanje pri izvršbi v tujini
 • pravna pomoč pri likvidaciji družbe
 • pregled prava v tuji državi na določenem področju
 • svetovanje pri davčnem nadzoru
 • prevod pravnih besedil med angleščino, nemščino in slovenščino (do 21 strani oz. do 12 srednje težavnih)