Preventivni zdravstveni pregledi delavcev | Pravni SOS

Preventivni zdravstveni pregledi delavcev

Ali je preventivni zdravstveni pregled pred zaposlitvijo delavca obvezen?

Slovenska zakonodaja določa obveznost delodajalca, da zagotovi zdravstvene preglede za delavce, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu in sicer na način, da poveri izvajalcu medicine dela izvajanje zdravstvenih ukrepov v zvezi z zdravjem pri delu. Upoštevati je potrebno Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev in Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Pojem delavca je širši, saj je delavec oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na kakršni koli drugi pravni osnovi (delo dijakov in študentov, delo na podlagi podjemnih pogodb, sezonska dela…).

Delodajalec mora zagotoviti delavcem predhodne ali usmerjene zdravstvene preglede, če to narekujejo posebne zdravstvene zahteve za delovno mesto, na katerem delavec opravlja delo in/ali kadar ukrep zagotavljanja zdravstvenih pregledov izhaja iz ocene tveganja. Delodajalec je namreč, na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela, dolžan v oceni tveganja določiti posebne zdravstvene zahteve, če je to potrebno za določeno delovno mesto. Če tveganj na določenem delovnem mestu ni ugotovljenih in v oceni tveganja ni opredeljenih posebnih zdravstvenih zahtev, potem predhodni in obdobni preventivni zdravstveni pregledi delavca niso zahtevani.

Predhodni zdravstveni pregledi niso obvezni za namen ugotavljanja ali je delavec zmožen opravljati delo, razen v primeru:

  • kadar iz izjave o varnosti in zdravju pri delu izhajajo posebne zdravstvene zahteve za delo na tem delovnem mestu;
  • če iz ocene tveganja izhajajo tveganja za nezgode, poklicne bolezni in bolezni povezane z delom ali
  • kadar je pregled predpisan s posebnimi predpisi.

Zdravstveni pregledi se morajo za te namene opraviti le pri izvajalcih medicine dela, tudi za dijake in študente, stroške pregleda pa nosi delodajalec.

Za pravno in davčno pomoč smo vam na voljo preko info@pravnisos.si ali telefona 051 368 812, preverite pa tudi ostale storitve pravnega ali davčnega svetovanja, ki vam jih nudimo znotraj našega omrežja Pravni SOS.